Bilgisayar terimleri sözlüğü S-T-U-V-W-Y-Z

Bilgisayar terimleri sözlüğü S-T-U-V-W-Y-Z
SAA Systems Application Architecture
Sample Örnek
Sampler Örnekleyici
Sampling Örnekleme
Satellite Uydu
Saturation Doyma
Save Kaydetmek, Saklamak
Save As Yeni Adla Kaydetmek, Yeni Adla Saklamak
Sbp2 Transport/Protocol Filter Driver Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
Scalability Ölçeklenebilirlik
Scalar Sayıl
Scalar Medium Changers Sayıl Ortam Değiştiricileri
Scaling Ölçekleme
Scaling Factor Ölçekleme Faktörü, Ölçekleme Katsayısı
Scan Taramak
Scan (An Image) Taramak (Bir Görüntü)
Scanner Tarayıcı
Scatter Serpme
Scatter Chart Dağılım Çizgesi
Schedule Zaman Çizelgesi
Scheduled Session Zamanlanmış Oturum
Scheduled Task Wizard Zamanlanmış Görev Sihirbazı
Scheduled Tasks Zamanlanmış Görevler
Scheduler Job Object Programlayıcı İş Nesnesi
Scheduler Queue Object Programlayıcı Kuyruk Nesnesi
Scheduling Zamanlama
Scope Kapsam
Scrap File Karalama Dosyası
Scratch Karalama
Scratch Pool Karalama Havuzu
Scratch Set Karalama Kümesi
Screen Ekran
Screen Fonts Ekran Yazı Tipleri
Screen Reader Ekran Okuyucusu
Screen Saver Ekran Koruyucu, Ekran Koruyucusu
Screen Shot Ekran Resmi
Script Betik, Komut Dosyası
Script Editor Betik Düzenleyicisi, Komut Dosyası Düzenleyicisi
Scroll Kaydırmak
Scroll Bar Kaydırma Çubuğu
Scroll Box Kaydırma Kutusu
SCSI Small Computer Standard Interface
Search Aramak
Search Direction Arama Yönü
Search Path Arama Yolu
Search Results List Arama Sonuçları Listesi
Search Word Aranan Sözcük
Secondary İkincil
Seconds-Since-Boot Threshold Başlama Noktasından Geçen Süre, Başladıktan Sonra Geçen Süre Eşiği
Section Bölüm
Section Break Bölüm Sonu
Section Heading Bölüm Başlığı
Section Mark Bölüm İmi
Section Property Bölüm Özelliği
Section Start Bölüm Başlangıcı
Section Title Bölüm Başlığı
Sector Kesim
Secure Authentication Güvenli Yetkilendirme
Secure Channel Güvenli Kanal
Secure Password Authentication (SPA) Güvenli Parola Doğrulaması
Security Güvenlik
Security Güvenlik
Security Accounts Manager Güvenlik Hesapları Yöneticisi
Security Audit Güvenlik Denetimi
Security Audits Güvenlik Denetimleri
Security Configuration Editor Güvenlik Yapılandırma Düzenleyicisi
Security Descriptor Güvenlik Tanımlayıcısı
Security Id Güvenlik Kimliği
Security Identifier (Sıd) Güvenlik Belirleyicisi
Security Inspection Güvenlik İncelemesi
Security Method Güvenlik Yöntemi
Security Policy Güvenlik İlkesi
Security Subsystem Güvenlik Alt Sistemi
Security Support Provider Güvenlik Destek Sağlayıcısı
Security Violation Güvenlik İhlali
Seek Aramak
Segment Kesim
Segmentation Kesimleme
Seize Ele Geçirmek
Select Seçmek
Selected Seçilmiş, Seçili
Selected Item Seçili Öğe
Selection Seçim
Selective Seçici
Self Check Kendi-Denetim, Kendi-Kontrol, Öz-Denetim, Öz-Kontrol
Self Explanatory Öz Açıklamalı
Self Service Machine Öz Hizmet Makinesi
Self Test Öz Sınama
Self-Timer Kendinden-Zamanlı
Semantics Anlambilim
Semantics Error Anlambilimsel Hata
Semiconductor Yarı iletken
Send Göndermek
Send To Back Geri Göndermek
Sense Algılamak
Sensitivity Duyarlık
Sensor Algılayıcı
Sentence Tümce
Separate Ayırmak, Ayrı
Separator Ayırıcı
Sequence Sıklık, Sıra
Sequencer Ardışımlayıcı
Sequential Sıralı
Sequential Access Sıralı Erişim
Sequential Access Storage Sıralı Erişimli Depolama
Serial Dizisel, Seri
Serial Communication Seri İletişim, Dizisel İletişim
Serial Data Dizisel Veri
Serial Device Dizisel Aygıt
Serial Driver Dizisel Sürücü
Serial Interface Dizisel Arabirim
Serial Line IP Dizisel Hat İnternet İletişim Kuralı
Serial Mouse Dizisel Bağlantılı Fare
Serial Number Seri Numarası, Dizisel Numara
Serial Port Dizisel Kapı
Serial Printer Dizisel Yazıcı
Serial Processing Dizisel İşlem
Server Sunucu
Server Manager Sunucu Yöneticisi
Server Operators Sunucu İşleticileri
Server-Based Profile Sunucu Tabanlı Profil
Service Hizmet
Service Access Point Sunucu Erişim Noktası, Sunucu Geçiş Noktası
Service Account Hizmet Hesabı
Service Account Configuration Hizmet Hesabı Yapılandırması, Servis Hesabı Yapılandırması
Service Control Dispatcher Hizmet Denetim Zamanlayıcısı
Service Mode Bakım Kipi, Hizmet Kipi
Service Object Bakım Nesnesi, Hizmet Nesnesi
Session Oturum
Session Key Oturum Anahtarı
Session Layer Oturum Katmanı
Session Manager Oturum Yöneticisi
Session-Based Data Transmission Oturum Tabanlı Veri İletimi
Set Ayarlamak
Set Küme, Takım
Set Up Kurmak
Setting Ayar
Setup Düzenek
Setup Hazırlamak, Kurmak
Setup Detection Notice Kur Algılama Uyarısı, Kur Bulma Uyarısı
Setup Manager Kur Yöneticisi
Setup Script Kur Betiği Dosyası
Severity Önem
Severity Code Önem Kodu
Shade Gölgelendirmek
Shaded Gölgeli
Shader Gölgelendirici
Shading Gölgelendirme
Shadow Gölge
Shadow Log Gölge Günlüğü
Shadowing Gölgeleme
Shape Şekil
Share Paylaşım, Paylaşmak
Shared Directory Paylaşımlı Dizin
Shared Folder Paylaşımlı Dizin
Shared Printer Paylaşımlı Yazıcı
Shared Printers Paylaştırılmış Yazıcı
Shared Symantec Winfax Starter Edition Settings Paylaşımlı Symantec Winfax Starter Edition Ayarları
Shared Utilities Paylaşımlı Hizmet Programları
Shared Whiteboard Paylaşılan Beyaz Tahta
Shared Workbook Paylaşılan Çalışma Kitabı
Sharename Paylaşım Adı
Shareware Paylaşımlı Yazılım
Sharing Violation Paylaşım İhlali
Shear Kaykılma
Sheet Yaprak
Sheet-Feed Yaprak Besleme
Shelf Raf
Shelf Life Raf Yaşam Süresi
Shell Kabuk
Shell Copy Hook Kabuk Kopyalama Kancası
Shell Scrap Datahandler Kabuk Kalıntısı Veri İşleyicisi
Shift Ötelemek
Shift Key Üst Karakter Tuşu
Short Kısa
Shortcut Kısa yol, Kestirme
Shortcut Bar Kısa yol Çubuğu, Kestirme Çubuğu
Shortcut Key Kısa Yol Tuşu
Show Göstermek
Shredder Kağıt Öğütücü (Kağıt İçin)
Shrink Küçültmek
Shut Down Kapatmak
Sibling Element Kardeş Öğe
Side Yan, Yüz
Side By Side Yan Yana
Sidebars Kenar Çubukları
Sift Elemek
Sight Görüş
Sign İm, İşaret
Signal Sinyal
Sign-Off Oturumu Kapamak
Sign-On Oturumu Açmak
Simple Yalın
Simple Binds Yalın Bağlantılar
Simple Network Management Protocol (SNMP) Yalın Ağ Yönetimi İletişim Kuralı
Simple Query Wizard Yalın Sorgu Sihirbazı
Simple, Spanned, Mirrored, Striped, or Raid5 Volume Yalın, Dağıtımlı, Yansılı, Sanal Küme, Raid5 Birimi
Simplex Tekyönlü
Simulate Benzeştirmek, Benzetim Yapmak
Simulation Benzeştirim
Simulator Benzeştirici
Simultaneous Eşanlı
Single Tek
Single Byte Coding Scheme Tek Bayt Kodlama Düzeni
Single Domain Model Tek Etki Alanı Modeli
Single Precision Tek Duyarlıklı
Single Valued Properties Tek Değerli Özellikler
Sink Alıcı
Site Bölge, Küme
Sites Topology Bölge Topolojisi
Size Sığa, Boyut
Size Boyut, Büyüklük
Skeleton Çatı, İskelet
Skew Çarpıklık
Skip Atlamak
Slack Serbestlik
Slant Eğik
Slash Eğik Çizgi
Slave Station Bağımlı Uçbirim
Sleeping Mode, Uyku Kipi
Slice Dilim
Slide Kaydırmak
Slide Saydam
Slot Yuva
Slot Reader Yuvalı Okuyucu, Yuva Okuyucusu
Slow Yavaş
Slow Motion Ağır Çekim
Slow Speed Connection Düşük Hızlı Bağlantı
Slowdown Yavaşlamak
Small Caps Küçük Büyük Harfler
Small Computer Standard Interface (SCSI) Küçük Bilgisayar Ölçünlü Arayüzü
Smart Battery Akıllı Pil
Smart Battery Driver Akıllı Pil Sürücüsü
Smart Card Akıllı Kart
Smart Gateway Akıllı Ağ Geçidi
Smart Quotation Mark Akıllı Tırnak İmi
Smart Quotes Akıllı Tırnaklar
Smooth Düzgün
Snap-in Araya Girmek
Sneak Current Sızıntı Akım
SNMP Simple Network Management Protocol
SNMP Information SNMP Bilgisi
Socket Yuva, Priz
Soft Associations Yumuşak Bağlantılar, Dernekler, Ortaklıklar
Soft Copy Elektronik Kopya
Soft Font Installer Yazılım Yazı Tipi Yükleyicisi
Soft Fonts Yazılımsal Yazı Tipleri
Software Yazılım
Software Handshaking Yazılım Tanıması
Software Reset Yeniden Başlatmak, Yazılımla Yeniden Başlatmak
Software Update Channel Yazılım Güncelleştirme Kanalı
Solid Katı, Kesiksiz
Solid State Katı Hal
Some Bazı
Sort Sıralamak
Sort Order Sıralama Düzeni
Sort Sequence Sıralama Ardışımı
Sorting Criteria Sıralama Ölçütleri
Sound Ses
Sound Recorder Ses Kaydedicisi
Source Container Kaynak Kapsayıcısı
Source Routing Kaynak Yönlendirmesi
SPA Secure Password Authentication
Space Alan, Boşluk
Space Bar Ara Çubuğu, Boşluk Çubuğu
Space Character Boşluk Karakteri
Spacing Aralık Bırakma
Span Yayılmak
Spanned Volume Yanılmış Birim
Spawn Oluşturmak
Speaker Konuşmacı
Speaker Hoparlör
Special Özel
Special Drag Özel Sürükleme
Specific Belirli
Specific Message Belirli İleti
Specific Template Belirli Şablon
Specification Belirtim
Specify Belirtmek
Speech Recognition Konuşma Tanıması
Speed Hız
Speeddial Hızlı Çevirme
Speeddial List Hızlı Çevirme Listesi
Spell Checking Yazım Denetimi
Spelling Suggestions Yazım Önerisi
Spike Ani Voltaj Yükselmesi
Spin Döndürmek
Spindle Mil
Spinner Çevirici
Split-Horizon Processing Yatay Ayırma İşlemi
Splitter Ayırıcı, Dağıtıcı, Dallandırıcı
Spool Makara, Kuyruk
Spool Printing Bekletmeli Baskı
Spooler Kuyruklayıcı, Bekletici
Spooling Bekletme
Spot Leke
Spray Püskürtmek
Spreadsheet Hesap Çizelgesi
Sprite Graphics Hareketli Grafik
Stability Kararlılık, İstikrar
Stack Yığın, Ek Bellek, Destek Bellek
Stacker Yığıcı
Staged Sahnelenmiş
Staging Path Sahneleme Yolu
Stale Bayat, Eski
Stand-Alone Tek Başına, Bağımsız
Stand-Alone Modem Dış Modem
Standard Deviotion Syncronication Offset Ölçünlü Sapma Eşzamanlama Kayması
Standard Scheme Ölçünlü Düzen, Standart Düzen
Standard Time Ölçünlü Süre, Standart Süre
Standard Time Standart Saat
Standard Videola Önçünlü Videola, Standart Videola
Standby Bekleme, Yedek
Star Network Yıldız Ağ
Start Başlatmak
Start Hardware Wizard Donanım Başlatma Sihirbazı
Start of Authority Yetkiyi Başlatmak
Startup Disk Başlatma Disketi
Startup Disk Wizard Başlangıç Disketi Sihirbazı
Startup Group Başlangıç Grubu
Startup Screen Başlangıç Ekranı
State Durum
State Of The Art Technology En Gelişkin Teknoloji
Statement Deyim, Söylem, Tümce
Static Durağan
Static Best Effort Traffic Rate Durağan En İyi Trafik Oranı
Statically Seeded Names İstatistiksel Kaynaklı Adlar
Stationary Pad Kalıcı Dosya
Stationary Window Kalıcı Penceresi
Statistics İstatistik, Sayımlama
Status Durum
Status Bar Durum Çubuğu
Status Text Durum Metni
Step Adım
Step By Step Adım Adım
Sticky Keys Yapışkan Tuşlar
Stop Durdurmak
Storage Depolama, Bellek
Storage Device Depolama Aygıtı
Storage Pool Bellek Havuzu
Store Depolamak
Streaks Şeritler
Stream Akım
Streaming Duraksız İşlem
Streaming Mode Duraksız Kip
Streaming Tape Drive Duraksız Manyetik Bant Sürücüsü
Strike Out Çıkartmak
Strike Over Üstüne Basmak
Strikethrough Üstü Çizgili
String Dizgi
Stripe Sanal Disk Birimi, İnce Şerit
Stripe Set Sanal Disk Birim Kümesi
Stripe Set With Parity Eşlikli Sanal Disk Birimi Kümesi
Striped Volume Sanal Disk Kümesi Birimi
Striped W/Interleaved Parity Eşlikli
Stroke Vuruş
Strong Authentication Güçlü Yetkilendirme
Strong Password Güçlü Parola
Structure Yapı
Structured Yapısal
Structured Analysis Yapısal Çözümleme
Structured Design Yapısal Tasarım
Structured Exception Handling Yapısal Özel Durum İşlemesi
Structured Programming Yapısal Programlama
Structured Query Language Yapısal Sorgu Dili
Structured Walk-Through Yapısal Gözden Geçirme
Stub Area Bilgi Yordamı Alanı
Stub Cable Saplama Kablo
Stub Loader Bilgi Yordamı Yükleyicisi
Style Biçem
Subdirectory Altdizin
Subfolder Altdizin
Subject Konu
Submenu Alt Menü
Submit Sunmak
Subnet Alt Ağ
Subnet Mask Alt Ağ Maskesi
Subordinate Reference Yardımcı Başvuru
Subroutine Altprogram
Subscribe Abone Olmak
Subscriber Abone
Subscript Altsimge
Subset Altküme
Substitute Değiştirmek, Yerine Koymak
Substitute Yedek
Subtract Çıkarmak
Suffix Sonek
Suggest Önermek
Suggestion Öneri
Sum Toplamak
Sum Toplam
Summary Özet
Summary Advertisements Özet Reklamları
Summary Report Özet Raporu
Summer Time Yaz Saati
Summing Junction Toplam Bağlantı Yeri
Superclass Süper Sınıf
Superior Class Üst Düzey Sınıf
Superior Reference Üst Düzey Başvurusu
Superscript Üstsimge
Supersede Yerini Almak
Supervisor Danışman, Gözetici
Supplemental Tamamlayıcı
Support Desteklemek, Destek
Surface Chart Yüzey Grafiği
Surface Chart Yüzey Çizimi
Surface Material Yüzey Maddesi
Suspend Askıya Almak
Suspended Program Askılı Program, Askıdaki Program
Swap Getir Götür, Takas, Değiş Tokuş
Swap File Getir Götür Kütüğü
Swap-in Getirmek
Swap-out Götürmek
Swapping Değiş Tokuş Yapmak
Switch Anahtar
Switch Değiştirmek
Switch Info Değiştirme Bilgisi,Anahtarlama Bilgisi
Switch Off Kapamak
Switch On Açmak
Switched Line Anahtarlamalı Hat
Switcher Anahtarlayıcı
Switching Anahtarlama
Syllable Hece
Syllable Hyphen Hece Ayırma Çizgisi
Symantec Winfax Starter Edition Setup Wizard Symantec Winfax Starter Sürümü Kurma Sihirbazı
Symantec Winfax Starter Edition Status Symantec Winfax Starter Sürümü Durumu
Symbol Simge, Sembol
Symbolic Address Sembolik Adres
Symbolic Link Sembolik Bağlantı
Symmetric Bakışımlı, Simetrik
Symmetric Multiprocessing (SMP) Simetrik Çok İşlemcilik
Synchronous Anuyumlu
Synergic Birlikteli, Sinerjik
Synergy Birliktelik, Sinerji
Synonym Eş Anlamlılık
Syntax Söz Dizimi
Syntax Check Sözdizimi Denetimi
Syntax Error Sözdizimi Hatası
Synthesis Bireşim, Sentez
Synthesizer Bireştirici, Sentezleyici
System Sistem
System Account Sistem Hesabı
System Analysis Sistem Çözümlemesi
System Analyst Sistem Çözümleyicisi
System Auxiliary Class Sistem Yardımcı Sınıfı
System Board Sistem Kartı
System Configuration Editor Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi
System Configuration Utility Sistem Yapılandırma Hizmet Programı
System File Checker Sistem Dosyası Denetleyicisi
System Files Sistem Dosyaları
System Information Sistem Bilgisi
System Integration Sistem Bütünleştirmesi
System Monitor Sistem Monitörü, Sistem Denetimi
System Monitoring Sistem Görüntüleme, Sistem Denetlemesi
System Package Identity Sistem Paket Kimliği
System Prompt Sistem Komut İstemi
System Registry Database Sistem Kayıt Veritabanı
System Requirements Sistem Gereksinimleri
System Rom Breakpoint Sistem Rom Breakpoint
System Semaphore Sistem Paylaştırma Yöneticisi
System Service Management Sistem Hizmet Yönetimi
System Stand-Alone Optional Component Manager Sistem Tek Başına Seçmeli Bileşen Yöneticisi
System Superior Class Sistem Üst Düzey Sınıfı
System Time Sistem Saatini
System Tray Sistem Tepsisi
Systems Application Architecture (SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
Tab Sekme
Tab Character Sekme Karakteri, Sekme Damgası
Tab Delimited Sekmeyle Ayrılmış, Sekmeyle Sınırlı
Tab Dialog Sekme İletişim Kutusu
Tab Marker Sekme İmleyici
Tab Position Sekme Konumu
Tab Ruler Tab Cetveli
Tab Stop Sekme Durağı
Table Çizelge
Table Analyzer Wizard Çizelge Çözümleyicisi Sihirbazı
Table Cell Çizelge Gözesi
Table Of Contents İçerikler,İçindekiler
Table Update Autoformat İçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
Tablet Tablet
Tabloid Tabloid
Tabulate Çizelgelemek
Tag Biçim İmi, Yönlendirme İmi, Etiket
Tag For Routes Yönler İçin Etiket
Tag Image File Format Etiket Görüntü Dosya Biçemi
Tag Image File Format (TIFF) Etiket Görüntü Dosya Biçimi
Tailor Uyarlamak
Tape Manyetik Bant
Tape Backup Teyp Yedekleme Birimi
Tape Backup Device Teyp Yedekleme Aygıtı
Tape Deck Teyp Kart Birimi
Tape Mark Teyp Bant İmi
Tape Reel Bant Makarası
Target Hedef
Task Force Çalışma Kolu
Task List Görev Listesi
Task Manager Görev Yöneticisi
Task Scheduler Görev Zamanlayıcısı, Görev Planlayıcısı
Tbusy Tbusy
TCP Transmission Control Protokol
TCP Header TCP Başlığı
TCP Utilities TCP Yardımcı Programları
TCP/IP Protocol Transmission Control Protocol/ İnternet İletişim Kuralı
TCP/IP Protocol Transmission Control Protocol /Internet Protocol
Technical Teknik
Technical Support Teknik Destek
Technical Support Deptartment Teknik Destek Bölümü
Telecommunication Uziletişim, Telekomünikasyon
Teleconferencing Uziletişimli Toplantı
Teleprocessing Uzişlem
Teleprocessing Network Uzişlem Ağı
Telnet Telnet
Telnet Terminal Id Telnet Uçbirim Kimliği
Template Şablon
Template Account Şablon Hesap
Temporary Geçici
Tensile Gerilme
Tentative Geçici
Terabyte Terabayt
Term Terim
Terminal Uçbirim
Terminal Emulation Uçbirim Öykünmesi
Terminal Emulator Terminal Öykünücüsü
Terminal Keys Uçbirim Tuşları
Terminal Modes Uçbirim Kipleri
Terminate Sonlandırmak
Terminator Sonlandırıcı
Test Sınamak
Test Sınav
Text Metin
Text Box Link Metin Kutusu Bağlantısı
Text Editor Metin Düzenleyicisi
Text Mode Metin Kipi
Text-To-Speech Sesli Yanıt Sistemi
Texture Oluşum, Doku
Texture Map Doku Eşlemi
Texture Or Surface Mapping İki Boyutlu Görüntüyü Üç Boyutlu Bir Nesneye Sarma
Thai Kedmanee Thai Kedmanee
Thai Kedmanee (Non-Shiftlock) Thai Kedmanee (Shift Tuşu Kilitli Değilken)
Thai Pattachote Thai Pattachote
Thai Pattachote (Non-Shiftlock) Thai Pattachote (Shift Tuşu Kilitli Değilken)
Theory Kuram
Thermal Isıl, Termal
Thesaurus Eş Anlamlılar Sözlüğü
Thick Kalın
Thin İnce
Third Party Üçüncü Parti
Thousands Separator Binlik Basamak Ayırıcı
Thread İş Parçacığı
Thread Dispatching İş Parçacığı İşlemci Zamanlaması
Thread Local Storage İş Parçacığı Yerel Depolaması
Thread Scheduling İş Parçacığı Zamanlaması
Threshold Eşik
Throttle Mechanism Valf Mekanizması
Throughput Üretilen İş
Tick Tık, İm, İmlemek
Tick Count Tık Sayısı
Ticket Bilet
Ticket Renewal Bilet Yenileme
Tie Line Bağlantı Hattı
TIFF Tag Image File Format
Tightly Coupled Sıkı Bağlı
Time Saat, Zaman
Time Format Zaman Biçimi
Time Frame Zaman Dilimi
Time Interval Zaman Aralığı
Time Sharing Zaman Paylaşımı
Time Slice Zaman Dilimi
Time Stamp Zaman Damgası
Time to Live (TTL) Yaşam Zamanı
Time Zone Saat Dilimi
Timeframe Zaman Çerçevesi
Timeout Zaman Aşımı
Timer Süre Ölçer, Zamanlayıcı
Timex Data Link Watch Timex Data Link Saati
Timex Data Link Watch Wizard Timex Data Link Saati Sihirbazı
Tip İpucu, Fiş Ucu
Title Başlık
Title Bar Başlık Çubuğu
Title Page Başlık Sayfası
Toggle Button Değiştirme Düğme
Toggle Keys Değiştirme Tuşları, Geçiş Tuşları
Token File Simge Kütüğü
Token Object Jeton Nesnesi
Token Ring Network Simgeli Halka Ağı
Tone Ses, Koyuluk, Ton
Tone Dialing Tuşlu Arama
Toner Karartıcı, Toner
Tool Araç
Tool Box Araç Kutusu
Tool Palette Araç Paleti
Toolbar Araç Çubuğu
Toolbar Araç Çubuğu
Toolkit Araç Takımı
Toolvox Realtime Codec Toolvox Realtime Codec
Top Margin Üst Boşluk
Top of Form (Tof) Form Başı
Top of Page Sayfa Başı
Top Users Üst Düzey Kullanıcılar
Topdown Programming Yukarıdan Aşağıya Programlama
Topic Konu
Top-Level Favorite Üst Düzey Sık Kullanılan
Topology İlinge, Topoloji
Total Toplam
Total Allocation Units Toplam Ayırma Birimi
Total Disk Space Toplam Disk Alanı
Touch Dokunmak
Touch Screen Dokunma Duyarlı Ekran
Touch Sensitive Dokunma Duyarlı
Trace İz, İzlemek
Trace Log İzleme Günlüğü
Track İz, İzlemek, Pist
Track Ball/Trackball İztopu
Tracking İzleme
Tracking /Server/ Service İzleme /Sunucu/ Servisi
Tracking Service İzleme Servisi
Tractor Çekici
Trade Secrets Ticari Sırlar
Trademark Ticari Marka
Trail İz, İzlemek
Trailer Art Bilgi
Trailer Label Art Etiket
Training Eğitim
Transaction Hareket
Transaction Driven Harekete Dayalı
Transaction File Hareket Dosyası
Transaction Server Hareket Sunucusu
Transaction Server Environment Hareket Sunucu Ortamı
Transaction Server System Hareket Sunucu Sistemi
Transceiver Alıcı Verici
Transcription Machine Yazıya Dönüştürme Makinesi
Transfer Aktarım, Aktarmak
Transfer Rate Aktarım Hızı
Transform Dönüşüm, Dönüştürmek
Transient Area Geçici Program Alanı
Transistor İletken, Transistor
Transit Area Geçiş Alanı
Transition Geçiş
Transitive Trust Geçişli Güven
Translate Çevirmek
Translator Çevirmen
Transmission İletim
Transmission Control Protocol (TCP) İletim Denetimi İletişim Kuralı, İletim Denetimi Protokolü, İletim Kontrol Protokolü
Transmission Frequency İletme Sıklığı
Transmit İletmek
Transparent Saydam
Transparent Asmo Saydam Asmo
Transport Taşımak
Transport Driver Interface (TDI) Taşıma Sürücüsü Ara Birimi
Transport Layer Taşıma Katmanı
Trap Yakalamak
Trap Handler Yakalama İşleyicisi
Trash Çöp Sepeti
Traverse Çapraz Geçiş
Traverse Checking Çapraz Denetimi
Tray Tepsi
Tree Network Ağaç Ağ
Tree Search Ağaç Yapısında Arama
Trendline Eğilim Çizgisi
Tributary Station Bağımlı Uçbirim
Trigger Tetiklemek
Triggered-Update Tetiklenmiş Güncelleştirme
Trim Kırpmak
Trivial Önemsiz
Troubleshooting Sorun Giderme
Troubleshooting Sorun Giderme
True Doğru
Truetype Truetype
Truetype Fonts Truetype Yazı Tipi
Truncate Kesmek
Trunk Telefon Hattı, Gövde
Trunk Cable (Escon) Ana Kablo
Trust Güven, Güvenme
Trust Account Güven Hesabı
Trust Link Güven Bağlantısı
Trust Relationship Güven İlişkisi
Trusted Domain Güvenilen Etki Alanı
Trusted Non-Windows Nt Kerberos Realm Windows Nt Olmayan Güvenilen Kerberos Alan
Trustee Güvenilen
Trusting Domain Güvenen Etki Alanı
TTL Time to Live
TTL Scope TTL Kapsamı
Tune Ayar
Tuner Ayarlayıcı
Turn off Kapamak
Turn on Açmak
Turnaround Time Dönüş Süresi
Turn-Key Anahtar Teslimi
Turnover Devir
Turnover Devir Hızı
Tutorial Eğitmen
Twin İkiz
Twinaxial İkizeksenli
Two-Headed Arrow Çift Başlı Ok
Two-Way Authentication İki Yönlü Yetkilendirme
Type Tür
Type Yazmak
Type Face Yazıyüzü
Type of Information to Display Görüntülenecek Bilgi Türü
Type Of Internet Connection Setup Internet Bağlantı Kurulum Türü
Type Voice Modem\R\N Türünde Sesli Modem\R\N
Typematic Key Yinelemeli Tuş
Typeset Karakter Dizisi
Typesetter Karakter Dizicisi
Typewriter Daktilo
UDP Uses Datagram Protocol
UDP Listener Ports UDP Dinleyici Bağlantı Noktaları
UI (User Interface) Kullanıcı Arabirimi
Ultraviolet Morötesi
Unable Olanaksız
Unary Birli
Unassign Atamayı Kaldırmak
Unassigned Copy Atanmamış Kopya
Unattended Gözetimsiz
Unattended Operation Gözetimsiz İşlem
Unavailable Kullanılamaz, Mevcut Değil
Unbalanced Dengelenmemiş
Unbind Bağlantı Çözmek
Unblock Öbek Çözmek
Uncheck Onayı Kaldır
Unconditional Koşulsuz
Underline Altçizgi, Altını Çizmek
Underscore Altçizgi, Altını Çizmek
Undo Geri Almak
Unexpected Object Beklenmeyen Nesne
Unformatted Biçimlenmemiş
UNI User-To-Network Interface
Unicode Evrensel Kod
Uniform Birörnek
Uniform Resource Locator (URL) Alan Adı, Birörnek Kaynak Konumlayıcı
Unindent Girintisiz
Uninterruptable Power Supply (UPS) Kesintisiz Güç Kaynağı
Union Bileşim
Unipolar Tek Kutuplu
Unique Benzersiz
Uniqueness Database File Benzersizlik Veritabanı Dosyası
Unit Birim
Unit of Measurement Ölçü Birimi
Unit Separator Ölçü Birimi Ayracı
Universal Evrensel
Universal Time Coordinated Evrensel Zaman Koordinatı
Unix-To-Unix Copy Unixten Unixe Kopye
Unknown Bilinmeyen
Unlink Bağ Çözmek
Unlisted Driver Listelenmemiş Sürücü
Unload Kaldırmak
Unload Tape Bandı Boşa Almak
Unlock Kilidi Açmak
Unlocked Kilitlenmemiş
Unmapped Eşlenmemiş
Unmarked İmlenmemiş
Unmount Devreden Çıkarmak
Unnamed Adsız
Unnested İç İçe Olmayan
Unnumbered Numarasız
Unordered Sırasız
Unpack Paket Çözmek
Unreachability Reason Erişilemezlik Nedeni
Unrecoverable Kurtarılamaz
Unspike Depoyu Boşaltmak
Untitled Adsız, Başlıksız
Unwind Makaradan Çıkarmak
Unzip Açmak
Update Güncellemek, Güncelleştirme
Update Device Driver Wizard Aygıt Sürücüsü Güncelleştirme Sihirbazı
Update Sequence Number Güncelleştirme Sıralama Numarası
Updated Driver Güncelleştirilmiş Sürücü
Upgrade Yükseltme,Yükseltmek,Terfi Etmek
Upgrade Kit Yükseltme Paketi
Upgrade Wizard Yükseltme Sihirbazı
Upgrade Wizard-Printing Yükseltme Sihirbazı-Yazdırma
Upgradeability Büyürlük
Upload Yüklemek (Yukarı), Veri Almak
Uppercase Büyük Harf
UPS Uninterruptable Power Supply
Upside Down Baş Aşağı
Upsizing Büyütme
Upstream Yukarı Akım
Up-Time Çalışabilirlik Süresi
Up-To-Date Güncel
Upward Compatibility Yukarıya Doğru Uyumluluk
URL Uniform Resource Locator
Usability Kullanılabilirlik
Usability Test Kullanılırlık Sınaması
Usable Kullanılır
USB Personality Module USB Kişisel Modülü
Usenet User Network
User Kullanıcı
User Account Kullanıcı Hesabı
User Datagram Protocol (UDP) Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Kuralı
User Environment Kullanıcı Ortamı
User Exit Kullanıcı Çıkışı
User Files Kullanıcı Dosyaları
User Friendly/User-Friendly Kullanışlı
User Group Kullanıcı Grubu
User Id Kullanıcı Kimliği
User Interaction Kullanıcı Etkileşimi
User Interface (UI) Class Kullanıcı Arabirimi Sınıfı
User Manager Kullanıcı Yöneticisi
User Mode Kullanıcı Kipi
User Network (Usenet) Kullanıcı Ağı
User Profile Kullanıcı Profili, Kullanıcı Belgisi
User Profile Editor Kullanıcı Profil Düzenleyicisi
User’s Guide Kullanıcı Kılavuzu
User’s Reference Başvuru Kitabı
User-To-Network Interface Kullanıcı Ağ Arabirimi
User-To-Network Interface (UNI) Kullanıcıdan Ağa Arayüz
UTC Universal Time Coordinated
Utilities Yardımcı Yazılım
Utility (Program) Yardımcı (Program)
Vaccine Program Aşı Programı
Valid Geçerli
Validate Geçerliğini Denetlemek, Geçerli Kılmak
Validate a User’s Logon Request Kullanıcı Oturum Açma İsteğini Geçerli Kılmak
Validation Check Geçerlik Denetimi
Value Değer
Value Y Axis Y Değer Ekseni
Variable Değişken
Vary off Kullanılmaz Kılmak
Vary on Kullanılır Kılmak
Vector Yöney
Vector Font Vektör Yazı Tipi
Vector Graphic Yöneysel Grafik
Vector Symbol Set (VSS) Yöneysel Simge Kümesi
Vectorial Yöneysel
Vendor Sağlayıcı, Satıcı
Venn Diagram Venn Çizimi
Verification Doğrulama
Verify Doğruluğunu Sağlamak
Verify Operation Doğrulama İşlemi
Versatile Çok Yönlü
Version Sürüm, Uyarlama
Vertical Düşey
Vertical Redundancy Check Düşey Hata Denetimi
VGA Video Graphics Array
Video Görüntü
Video Card Görüntü Kartı
Video Delay Video Gecikmesi
Video Format Video Biçimi
Video Frame Video Karesi
Video Graphics Adapter (VGA) Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array Video Grafik Dizisi
Video Loss Video Kaybı
Video Memory Görüntü Belleği
Video Monitor Görüntü Monitörü
Video Screen Görüntü Ekranı
Video Sequence Video Dizini, Video Sırası
Video Tape Görüntü Şeridi, Video Kaseti
Videoconferencing Görüntülü Toplantı
View Görünüm, Görüntüleme
Viewpoint Bakış Açısı
Viewport Size Görüş Alanı Boyutu
Virtual Sanal
Virtual Address Space Sanal Adres Boşluğu
Virtual Directory Sanal Dizin
Virtual DOS Machine (VDM) Sanal DOS Makinesi
Virtual File Sanal Dosya
Virtual Memory (VM) Sanal Bellek
Virtual Memory Management Sanal Bellek Yönetimi
Virtual Memory Manager Sanal Bellek Yöneticisi
Virtual Neighbor Router Sanal Komşu Ağ Yönlendiricisi
Virus Virüs
Vision Görüş, Uzgörüş
Visual Görsel
Visual Warning Görsel Uyarı
VlS Medium Changers VlS Ortam Değiştiricileri
Vocabulary Söz Varlığı, Sözcükçe
Voice Ses
Voice Recognition Ses Tanıma
Voice Services Ses Servisleri
Voice Synthesizer Ses Bireşimcisi
Voice-Grade Channel Ses Kanalı
Void Geçersiz, Boş
Volatile Key Enerji Bağımlı Anahtar
Volatile Memory Geçici Bellek
Volatility Oynaklık
Volume Birim, Cilt, Oylum, Ses Düzeyi
Volume Bitmap Birim Bit Eşlemi
Volume Control Ses Denetimi
Volume Label Birim Tablosu, Birim Etiketi
Volume Manager Birim Yöneticisi
Volume Object Birim Nesnesi
Volume Serial Number Birim Seri Numarası
Volume-Set Birim Kümesi
VSS Vector Symbol Set
Wafer Yonga Plakası
WAIS Wide Area Information Servers
Wait Beklemek
WAN Wide Area Network
Wand (Reader) Okuma Kalemi
Wanding Kalemle Okuma
Warm Start Sıcak Başlatma
Warning Uyarı
Warning Beep Uyarı Sesi
Warning Message Uyarı İletisi
Wave Dalga
Wavelength Dalga Boyu
Way Yol
Wbem User Manager Wbem Kullanıcı Yöneticisi
Web Browser Web Göz Atıcısı
Web Open Web Açma
Web Printer Shell Extension Web Yazıcısı Kabuk Uzantısı
Web Server Internet Address Web Sunucusu İnternet Adresi
Webbot Registration Component Webbot Kayıt Bileşeni
Webmaster Ağ Yöneticisi
Wheel Teker
Whisper Box Fısıltı Kutusu
Whisper Headers Fısıltı Üstlükleri
White Balance (Default) Beyaz Denge (Varsayılan)
White Pages Beyaz Sayfalar
White Temperature Beyaz Sıcaklık
Whiteboard Beyaz Tahta
Whole Bütün
Wide Geniş
Wide Area Information Servers (WAIS) Geniş Alan Bilgi Sunucuları
Wide Area Network (WAN) Geniş Alan Ağı
Widen Genişletmek
Widow Control Tek Satır Denetimi (Paragrafın Son Satırı)
Widow Line Tek Satır
Width En, Genişlik
Wildcard Joker
Wildcard Character Joker Karakteri
Win32 API Win32 API
Window Pencere
Window Title Bars Pencere Başlık Çubukları
Windows Internet Name Service (WINS) Windows İnternet İsim Hizmeti
Windows Internet Naning Service (WINS) Windows İnternet Adlandırma Servisi
Windows Keys Windows Tuşları
Windows On Win32 (Wow) Win32 Üzerinde Windows (Wow)
Windows Reporting Tool Windows Raporlama Aracı
Windows Time Service Windows Zaman Hizmeti
WINNT Namespace Object WINNT Ad Boşluğu Nesnesi
WINNT Provider Object WINNT Sağlayıcısı Nesnesi
WINS Windows Internet Naning Service
WINS Windows Internet Name Service
Wıns Manager Snap-In Wizard WINS Yöneticisi Eklenti Sihirbazı
Wire-Frame Represertation Tek Çerçeve Temsili
Wizard Sihirbaz
Word Sözcük
Word Processing Sözcük İşlem, Kelime İşlem
Word Wrap Sözcük Kaydırma
Work İş, Çalışmak
Work Breakdown Structure İş Dökümü Yapısı
Work File Çalışma Dosyası
Work Menu İş Menüsü
Workfile Çalışma Dosyası
Workgroup Çalışma Grubu
Workgroup Administrator Çalışma Grubu Yöneticisi
Workgroup Information Çalışma Grubu Bilgisi
Workgroup Postoffice Çalışma Grubu Postanesi
Working Directory Yürürlükteki Dizin, Çalışma Dizini
Working Set Çalışma Kümesi
Worksheet Işlem Tablosu, Taslak, Çalışma Sayfaları
Workspace Çalışma Alanı
Workstation İş İstasyonu
World Wide Web (WWW) Dünya Çapında Ağ
WORM Write-Once-Read-Many
Wraparound Sarım
Wrapper Sarıcı
Write Yazmak
Write Access Yazma Erişimi, Yazmak İçin
Write Enable Notch Yazılabilir Çentiği
Write Protect Yazma Korumalı
Write Protect Notch Yazmaya Korumalı Çentik
Write Protect Tab Yazma Korumalı Anahtar
Write Protected Yazma Korumalı
Write-Once-Read-Many (WORM) Bir Defa Yaz Çok Defa Oku
WWW World Wide Web
X.509 Certificates X.509 Sertifikaları
Zero Index Carrier Return Aynı Satırda Satırbaşı
Zero Width Joiner Sıfır Genişlik Birleşirici
Zero Width Non-Joiner Sıfır Genişlik Ayırıcı
Zip Sıkıştırma
Zip Code Posta Kodu
Zone Bölge
Zoom Büyütmek, Yakınlaştırmak
Zoom in Yaklaştırmak
Zoom Out Küçültmek, Uzaklaştırmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir