Bilgisayar terimleri sözlüğü N-P-O-Q-R

Bu bölümde N, P, O, Q ve R harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıkları listelenmiştir.

Name Ad
Name Discovery Process Ad Bulma İşlemi
Name Mapping Ad Adresleme
Name Query Request Packet Ad Sorgu İstek Paketi
Name Registration Request Packet Ad Kayıt İstek Paketi
Name Resolution Ad Çözünürlüğü
Name Server Ad Sunucusu
Named Pipe Adlandırılmış Geçit
Namespace Ad Boşluğu
Namespace Ad Uzayı
Namespace Object Ad Boşluğu Nesnesi
Naming Context Adlandırma Bağlamı
Naming Convention Adlandırma Kuralları
National Ulusal
National Language Character Set Ulusal Dil Karakter Kümesi
National Language Support Ulusal Dil Desteği
Native Yerli
Native Device Gerekli Aygıt
Native Digits Yerli Basamaklar
Native Language Anadil
Native Mode Domain Yerli Kip Etki Alanı
Natural Doğal
Navigation Dolaşma
Near-Letter Quality Kaliteli Baskıya Yakın
Negate Olumsuz Yapmak
Negative Olumsuz
Negative Acknowledgement Olumsuz Alındılama
Negative Indentation Ters Girinti
Negotiated Binds Görüşülmüş Bağdaştırmalar
Neighbor Komşu
Neighboring Routers Komşu Ağ Yönlendiricileri
Neighbor-List Komşu Listesi
Nest Yuva
Nest Yuvalamak
Nested Group Membership İç içe Grup Üyeliği
Net Ağ
Net Folder Ağ Klasörü
Net Watcher Ağ İzleyicisi
Netbios Broadcast Packet Handling Netbios Yayım Paket İşlemesi
Netmeeting Call Netmeeting Çağrısı
Netmeeting Conversation Netmeeting Görüşmesi
Netshow Player Netshow Yürütücüsü
Netware Login Scripts Netware Oturum Açma Komut Betikleri
Network Ağ
Network Bilgisayar Ağı
Network Adapter Ağ Bağdaştırıcısı
Network Adapter Card Ağ Bağdaştırıcı Kartı
Network Administrator Ağ Yöneticisi
Network Basic Input/Output System (Netbios) Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi
Network Control Panel Applet Ağ Denetim Masası Küçük Uygulaması
Network Device Interface Specification (NDIS) Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri
Network File System (NFS) Ağ Dosya Sistemi
Network Guest Logon Ağ Konuk Oturumu Açma
Network Id Ağ Kimliği
Network Layer Ağ Katmanı
Network Management Ağ Yönetimi
Network Manager Ağ Yöneticisi
Network News Transfer Protocol (NNTP) Ağ Haberleri Aktarma İletişim Kuralı
Network Redirector Ağ Yönlendiricisi
Network Request Ağ İsteği
Network Setup Wizard Ağ Kurma Sunucusu
Network Sniffer Ağ Yoklayıcısı
Network Topology Ağ Topolojisi
Network Transport Ağ Taşıması
Networking Ağ Oluşturma
Network-Interface Printer Ağ Arayüzü Yazıcısı
Network-To-Network Interface Ağ-Ağ Arabirimi
New File System (NFS) Yeni Dosya Sistemi
Newsgroup Filters Haber Grubu Süzgeçleri
Next Sonraki
NFS Network File System
NFS New File System
Nibble (Measurement Unit) Yarım Bayt
Nickname Takma Ad
NNTP Network News Transfer Protocol
No Access Erişim Yok
Node Düğüm
Node Id Düğüm Kimliği
Noise Gürültü
Noise Parazit
Non Preemptive Multitasking Geçişsiz Çoklu Görev
Nonbreak Space Bölünemez Boşluk
Non-Breaking Hyphen Bölünemez Tire
Non-Breaking Space Bölünemez Boşluk
Nondisplay Görüntüsüz
None Hiçbiri
Nonescaping Key Konum Atlatmayan Tuş
Nonimpact Vuruşsuz
Nonimpact Etkisiz
Non-Linear Doğrusal Olmayan
Non-Printing Characters Basılamaz Karakterler
Nonresident Yerleşik Olmayan
Nonswitched Line Aktarmasız Hat
Nonuniform Bir Örnek Olmayan
Nonvolatile Kalıcı
Normal Normal
Normal Drag Normal Sürükleme
Normal Select Normal Seçme
Not Yet Implemented Henüz Uygulanmamış
Notation Gösterim
Notch Çentik
Note Not
Notebook Computer Dizüstü Bilgisayar
Notepad Not Defteri
Notice Bildirmek
Notice Bildirim
Notify Bildirmek
NT New Technology
NT Backup Media Label Library NT Yedekleme Ortamı Etiket Kütüphanesi
NT Directory Service NT Dizin Hizmeti
NT File System NT Dosya Sistemi
NT Server NT Sunucusu
NT Workstation NT İş İstasyonu
NTMS Scratch Media Label Library NTMS Karalama Ortamı Etiket Kütüphanesi
Nucleus Çekirdek
Null Boş
Null Anlamsız
Null Character Boş Karakter
Null Modem Modemsi Aygıt
Null Set Boş Küme
Number Sayı
Number Pad Sayısal Tuş Takımı
Numbered List Numaralı Liste
Numeral Sayıt
Numerator Pay
Numeric Sayısal
Numeric Keypad Sayısal Tuş Takımı
Numerical Sayısal

Object Nesne
Object Attribute Nesne Özniteliği
Object Class Nesne Sınıfı
Object Code Amaç Program
Object Directory Object Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain Nesne Etki Alanı
Object Handle Nesne İşleme
Object Id Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding Nesne Bağlama ve Katma
Object Model Nesne Modeli
Object Oriented Nesneye Dayalı, Nesne Yönelimli
Object Packager Nesne Paketleyicisi
Object Program Amaç Program
Object Service Nesne Hizmeti
Object Table Nesne Çizelgesi
Object Trustees Nesne Güvenlikçileri
Object Type Nesne Türü
Object-Based Nesne Tabanlı
Object-Oriented Analysis Nesne Yönelimli Çözümleme
Object-Oriented Design Nesne Yönelimli Tasarım
Object-Oriented Programming Nesne Yönelimli Programlama
Object-Oriented Testing Nesne Yönelimli Sınama
OCR Optik Karakter Tanıma
Octal Numbering System Sekizli Sayı Sistemi
Octet Sekizli
Odd Tek
OEM Original Equipment Manufacturer
OEM Preinstallation Wizard OEM Ön Yükleme Sihirbazı
OEM Reset Reminder OEM Sıfırlama Anımsatıcısı
Off Kapalı
Offending Karşı Koyan
Off-Hours Çalışılmayan Saatler
Off-Hours Çalışma Dışı Saatler
Office Ofis
Office Automation Ofis Özdevinimi
Offline Çevrimdışı
Offline Address Book Çevrimdışı Adres Defteri
Offline Network Çevrimdışı Ağ
Offline Network Agent Çevrimdışı Ağ Ajanı
Off-Page Connector Sayfa Dışı Bağlayıcısı
Offset Göreli Konum
Offset Ofset (Baskı İçin)
Ok Okey
Okey (Ok.) Tamam
Omit Kaldırmak, Çıkarmak
On Açık
On Screen Display Ekran Üstü Kumanda
On Site Yerinde
On The Fly Anında
On-Board Yerleşik
Online Çevrimiçi
Online Editing Çevrimiçi Düzenleme
Online Help Çevrimiçi Yardım
Online Registration Çevrimiçi Kayıt
Online Registration Wizard Çevrimiçi Kayıt Sihirbazı
On-Screen Keyboard Ekran Üstü Klavye
Ontrack Disk Manager İzüstü Disk Yöneticisi
Opacity Işık Geçirmezlik
Opcode İşlem Kodu
Open Açmak, Açık
Open Architecture Açık Mimari
Open File Açık Dosya
Open Look Açık Bakış
Open Media Framework Açık Ortam Çerçevesi
Open System Açık Sistem
Open Systems Architecture Açık Sistemler Mimarisi
Open Systems Interconnection Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture Açık Sistemler Bağlantı Mimarisi
Open Type Font Açık Tür Yazı Tipi
Operand İşlenen
Operate İşletmek
Operating System İşletim Sistemi
Operation İşlem
Operationel İşlemsel
Operator İşletmen
Operator İşletici, İşleç
Opposite Karşıt
Optical Optik
Optical Character Recognition (OCR) Optik Karakter Tanıma
Optical Disk Optik Disk
Optical Disk Platter Optik Disk Tabağı
Optical Fiber Optik Lif
Optical Fiber Fiber Optik
Optical Medium Optik Ortam
Optimization En İyileme
Optimum En İyi
Option Seçenek
Optional Seçimlik, Seçmeli
Optional Component Manager Library Seçmeli Bileşen Yönetici Kütüphanesi
Or Veya
Order Düzenlemek
Order Komut
Order Ismarlamak
Order Sıra
Order Sipariş
Organizational Unit Düzensel Birim
Organize Düzenlemek
Orientation Yönelim
Orientation Yönlendirme
Origin Başlangıç, Köken
Original Özgün
Original Orijinal
Original Equipment Manufacturer (OEM) Orijinal Malzeme Üreticisi
Orphan Control Tek Satır Denetimi (Paragrafın İlk Satırı
Orphan Line Tek Satır
Oscillate Salınmak
Oscillation Salınım
OSD On Screen Display
Out-Basket Giden Sepeti
Outbox Giden Kutusu
Outdoor Açık Hava, Açık Alan
Outgoing Giden
Outgoing Message Giden İleti
Outlet Çıkış Noktası
Outline Çerçeve
Outline Ana Çizgiler
Outline Dış Çizgi
Outline Numbered List Numaralı Ana Hat Listesi
Outlined Font Dış Çizgili Yazı Tipi
Outlook Görünüm
Outlook Address Book Outlook Adres Defteri
Outlook Bar Outlook Çubuğu
Outlook Form Outlook Formu
Outlook-Specific İnformation Outlook Özel Bilgileri
Out-Of Memory Dolu Bellek
Output Çıkış
Output Device Çıkış Aygıtı
Output File Çıkış Dosyası
Output Mode Çıktı Kipi
Output Pins Çıkış İğneleri
Output Queue Çıktı Kuyruğu
Output Tray Çıktı Tepsisi
Outside Margin Kenar Dışı Boşluk
Overflow Taşma
Overhead Ek Yük
Overhead Projector Tepegöz
Overlap Örtüşmek
Overlapped I/O Çakışan G/Ç
Overlay Üstyazım
Overlay Chart Üstyazım Çizgesi
Overlay Program Yerpaylaşan Program
Overlay Program Üstyazım Programı
Overload Aşırı Yükleme
Override Geçersiz Kılmak
Overrun Aşırı İşlem
Overstrike Üstüne Basmak
Over-The-Net Installation Program Ağ Üzerinden Yükleme Programı
Overview Gözden Geçirmek
Overwrite Üstüne Yazmak
Owner İye, Sahip
Owners Guide Kullanıcı Kılavuzu
Ownership İyelik
Ownership Sahiplik
Pace İlerleme Hızı
Pacing Hız Denetimi
Pack Sıkıştırmak
Pack Paketlemek
Pack Bits Paket Parçaları
Package Paket
Packed Field Paketlenmiş Alan
Packet Paket
Packet Delivery Paket Dağıtımı
Packet Internet Gropper (PING) Paket İnternet Yoklayıcısı
Packet Loss Paket Kaybı
Packet Switching Network Paket Anahtarlamalı Ağ
Packet Tracing Paket İzleme
Packetizer Paketleyici
Pad Doldurmak
Paddle Denetim Kolu
Page Sayfa
Page Bellek Öbeği
Page Break Sayfa Sonu
Page Down Sonraki Sayfa
Page Fault Disk Belleği Hatası
Page File Disk Belleği Dosyası
Page Frame Disk Belleği Çerçevesi
Page Frame Database Disk Belleği Adresi Veri Tabanı
Page Layout Sayfa Düzeni
Page Number Sayfa Numarası
Page Printer Sayfa Yazıcı
Page Setup Sayfa Düzeni
Page Table Disk Belleği Tablosu
Page Table Entry Disk Belleği Tablosu Girdisi
Page Up Önceki Sayfa
Paged Memory Management Unit (PMMU) Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
Paginate Sayfalandırmak
Paging Sayfalama, Sayfalara Ayırma
Paging Sayfalama
Paint Boyamak
Paint Box Boya Kutusu
Paired Eşli
Paisley Şal Desenli
Palette Palet
Palmtop Computer Avuçiçi Bilgisayar
Pane Pencere Gözü
Panel Pano
Panning Gezdirme
Paper Kağıt
Paper Guide Kağıt Kılavuzu
Paper Jam Kağıt Sıkışması
Paper Registration Kağıt Ayarlama
Paper Release Kağıdı Bırakma
Paragraph Paragraf
Paragraph Mark Paragraf İmi
Parallel Koşut
Parallel Paralel
Parallel Port Paralel Kapı
Parallel Port Interface Paralel Kapı Arayüzü
Parallel Port Mode Paralel Kapı Kipi
Parameter Değiştirge, Parametre
Parent Üst
Parent Directory Üst Dizin
Parent Domain Üst Etki Alanı
Parent Element Üst Öge
Parenthesis Ayraç
Parenthesis Parantez
Parity Eşlik
Parity Bit Eşlik Biti
Parity Stripes Eşlik Şeritleri
Parse Ayrıştırmak
Partial Bölümsel
Partial Kısmi
Partition Bölümlemek, Bölüm
Partition Table Bölüm Tablosu
Partner Ortak
Pass Geçmek
Passive Edilgen
Pass-Through Düz Geçiş
Pass-Through Authentication Düz Geçiş Yetkilendirmesi
Password Parola
Password For Private Key Özel Anahtar Parolası
Password Generation Wizard Parola Oluşturma Sihirbazı
Password History Parola Geçmişi
Password List Parola Listesi
Password Synchronization Scheme Parola Eşzamanlama Düzeni
Password Uniqueness Parola Tekliği
Paste Yapıştırmak
Patch Yamamak, Yama
Path Yol
Pathname Yol Adı
Pattern Örüntü, Desen
Pattern Background Desen Artalanı
Pattern Foreground Desen Önalanı
Pause Duraklama, Duraklamak, Ara Vermek, Ara, Durdurma
Payload Type Ödeme Tipi
PB Prosedure Base
PB Frames PB Çerçeveleri
PC Personel Computer
PCI Peripheral Component Interconnect
PCI To ISA Docking Bridge PCI’dan ISA’ya Takmalı Köprü
PCI To PCI Docking Bridge PCI’dan PCI’ya Takmalı Köprü
PCI-Docking Bridge PCI-Takmalı Köprü
PCI-Docking Host Bridge PCI-Takmalı Ana Makine Köprüsü
PCM Pulse Code Modulation
PCM Sample Rate PCM Örnek Hızı
Peak Doruk
Peak Rate Per Flow Akış Başına Doruk Hızı
Peer Eş
Peer Domain Eşin Etki Alanı
Peer To Peer Eşler Arası
Pending Beklemede
Penetration Yaygınlık
Penetration Giriş
Percent Yüzde
Perfect Forward Secrecy Mükemmel İletme Gizliliği
Perforated Delikli
Perform Gerçekleştirmek
Performance Başarım
Performance Performans
Performance Monitor Başarım Monitörü
Period Nokta
Period Dönem
Periodic-Announcement Timer Periyodik-Bildirim Zamanlayıcısı
Peripheral Yanbirim
Peripheral Component Interconnect (PCI) Yan Bileşen Bağlantısı
Permanent Kalıcı
Permanent Shared Objects Kalıcı Paylaştırılmış Nesneler
Permit İzin
Permit İzin Vermek
Personal Address Book Kişisel Adres Defteri
Personal Computer Kişisel Bilgisayar
Personal Distribution List Kişisel Dağıtım Listesi
Personal Folders Kişisel Dizinler
Personal History Lists Kişisel Geçmiş Listeleri
Personal Profile Kişisel Profil
Personal Web Server Kişisel Web Sunucusu
Personalized Settings Kişisel Ayarlar
Personel Computer (PC) Kişisel Bilgisayar
Personel Identification Number (PIN) Kişisel Kimlik Numarası
PGA Professional Graphis Adapter
Phase Evre
Phone Dialer Numara Çeviricisi
Photoconductor Fotoiletken
Photorealism Fotogerçekçilik
Photorealistic Fotogerçekçi
Phrase Tümcecik
Physical Fiziksel
Physical Configuration Fiziksel Yapılandırma
Physical Layer Fiziksel Katman
Physical Memory Fiziksel Bellek
Pica 12 Puntoluk Harf
Pica Pika
Picker Toplayıcı
Picture Resim, Görüntü
Picture Element Resim Ögesi
Picture Search (PS) Resim Arama
Pie Chart Pasta Grafiği
Pie Chart Dairesel Çizge
Piece of Media Ortam Parçası
Piggyback Acknowledgement Üst Üste Onaylama
Pin İğne
PIN Personel Identification Number
Pin Count İğne Sayısı
Pin Media Type İğne Ortam Türü
Ping Ping
PING Packet Internet Gropper
Pinned İğnelenmiş
Pipe Boru
Pipeline Boru Hattı
Piping Yöneltme
Piracy Korsanlık
Pitch Karakter Sıklığı
Pixel Piksel
Place Holder Yer Tutucu
Placement Policy Yerleştirme İlkesi
Plain Text Düz Metin
Plain-Text Password Düz Metin Parola
Platform Ortam
Platform Preview Ortam Ön izlemesi
Plot Çizmek
Plotter Çizici
Plotter Pens Çizici Kalemleri
Plug Fiş
Plug Tıkaç
Plug and Play Software Device Enumerator Tak ve Çalıştır Yazılım Aygıtı Sıralayıcısı
Plug-Compatible Tümüyle Uyumlu
Pluggable Takçıkar
Pluggable Device Takçıkar Aygıtı
Plug-in Uyumlu Ek (Yazılım İçin)
Plural Çoğul
Plus Sign Artı İmi
Plx Usb Test Board Driver Plx Usb Test Board Sürücüsü
PM Post Meridiem
PMMU Paged Memory Management Unit
Pocket Cep
Pocket Guide Cep Kılavuzu
Point Göstermek
Point Nokta
Point Punto
Point of Presence Bulunma Noktası
Point of Sale Satış Noktası
Pointer Gösterge
Pointer İmleç
Pointer Trails İşaretçi İzleri
Point-to-Point Protocol (PPP) Noktalar Arası İletişim Kuralı
Polar Kutupsal
Polarize Kutuplaşmak
Policy İlke
Poll Yoklama
Poll Anket
Poll Interval Yoklama Aralığı
Pool Havuz
Pool Configuration Havuz Yapılandırması
Pool Quota Havuz Kotası
POP Post Office Protocol
Pop Bilgi İşleme
Pop Directional Formatting Pop Yönlü Biçimlendirme
Pop Up Menu Açılır Menü
Pop Up Message Açılır İleti
Pop Up Window Açılır Pencere
Port Giriş
Port Kapı
Port Bağlantı Noktası
Port Address Kapı Adresi
Port Connection Point Bağlantı Noktası
Port Driver Assignment Giriş Sürücü Ataması
Port Id Bağlantı Noktası Kimliği
Port Index Bağlantı Noktası Dizini
Port Information Bağlantı Noktası Bilgisi
Port Mapping Bağlantı Noktası Adreslemesi
Port Monitor Bağlantı Noktası Monitörü
Port Number Bağlantı Noktası Numarası
Port Options Bağlantı Noktası Seçenekleri
Portability Taşınabilirlik
Portrait Düşey
Position Konum
Positioning Konumlandırma
Positive Artı
Positive Olumlu
Possible Superior Olası Büyük
Post Office Protocol (POP) Posta İletişim Kuralı
Posterization Tonlandırma
Postmaster Posta Yöneticisi
Postmortem İş Sonrası
Postplay Buffering Time Yürütma Sonrası Ara Bellek Süresi
Postpone Ertelemek
Postscript Postscript
Postscript Postscript (Sayfa Tanımlama Dili)
Power Güç
Power Cord Güç Kordonu
Power Light Güç Işığı
Power Notify Object Güç Uyarma Nesnesi
Power Off Kapamak
Power Off Kapalı, Kapama
Power On Açmak
Power On Açık, Açma
Power On Self Test Kendi Kendisini Sınama
Power Scheme Güç Düzeni
Power Socket Priz
Power Status Object Güç Durumu Nesnesi
Power Strip Güç Uzatma Kablosu
Power Supply Güç Kaynağı
Power Switch Güç Anahtarı
Power Typing Serbest Yazma
Power User Yetkili Kullanıcı
PPP Noktalar Arası İletişim Kuralı
PPP Point-to-Point Protocol
Pragmatics Kullanımbilim
Precedence Öncelik
Precision Duyarlılık
Precision Hassasiyet
Precompile Ön Derleme
Predefine Ön Tanımlamak
Predict Öngörmek
Preface Ön Söz
Preferences Tercihler
Preliminary Checklist Ön Denetim Listesi
Preload Önyükleme
Preparation Hazırlık
Prepare For Disaster Recovery Kurtarma İçin Hazırla
Preplay Buffering Time Yürütme Öncesi Ara Bellek Zamanı
Prepress Baskı Öncesi
Preprocessor Önişlemci
Preselected Choice Vurgulu Seçenek
Presentation Sunu
Presentation Layer Sunu Katmanı
Presentation Manager Sunu Yöneticisi
Preset Önceden Belirlenmiş
Press Basmak, Basım
Preview Önizleme
Preview Pane Önizleme Bölmesi
Previous Önceki
Price Eder, Fiyat
Primary Birincil
Primary Domain Controller Birincil Etki Alanı Denetleyicisi
Prime Number Asal Sayı
Primitive Object İlkel Nesne
Print Yazmak, Yazdırmak
Print Driver Yazıcı Sürücüsü
Print Head Yazıcı Kafası
Print Job Yazdırma İşi
Print Manager Yazdırma Yöneticisi
Print Merge Birleştirerek Yazdırma
Print Operators Yazdırma İşleticileri
Print Preview Mode Baskı Önizleme Kipi
Print Queue Yazıcı Kuyruğu
Print Queue Yazdırma Kuyruğu
Print Scaling Yazdırma Ölçeği
Print Screen Key Ekran Yaz Tuşu
Print Server Yazdırma Sunucusu
Print Setup Yazdırma Ayarları
Print Spooler Yazdırma Kuyruklayıcısı
Print Spooler Process Yazdırma Kuyruklayıcı İşlemi
Print Wheel Yazdırma Çarkı
Printer Yazıcı
Printer Device Yazıcı Aygıtı
Printer Driver Yazıcı Sürücüsü
Printer Model Yazıcı Modeli
Printer Name Yazıcı Adı
Printer Performance Yazıcı Başarımı
Printer Queue Yazıcı Kuyruğu
Printer Queue Object Yazıcı Kuyruk Nesnesi
Printer Settings Yazıcı Ayarları
Printer Setup Yazıcı Kurulumu
Printer Status Yazıcı Durumu
Printer Traffic Yazıcı Trafiği
Printer Writer Yazdırma Programı
Printer Writer Yazıcı Programı
Printing Alerts Yazdırma Uyarıları
Printing Events Yazdırma Olayları
Printing Pool Yazdırma Havuzu
Printout Çıktı
Printserver Snmp Access Control Configuration Printserver Snmp Erişim Denetimi Yapılandırması
Printserver Snmp Service Configuration Printserver Snmp Hizmet Yapılandırması
Priority Öncelik
Priority Level Öncelik Düzeyi
Privacy Kişisel Gizlilik
Privacy Mahremiyet
Privacy Lock Erişim Kilidi, Gizlilik Kilidi
Private Özel
Private Character Editor Özel Karekter Düzenleyicisi
Private Key Password Özel Anahtar Parolası
Private Message Özel İleti
Privilege Yetki, Ayrıcalık
Privilege Grant List Ayrıcalık İzin Verme Listesi
Privilege of a Process İşlem Yetkisi, İşlem Ayrıcalığı
Privileges Ayrıcalık
Problem Sorun
Problem-Oriented Language Sorun Yönelimli Dil
Procedural Language Yordamsal Dil
Procedure Yordam
Procedure-Oriented Language Yordam Yönelimli Dil
Process İşlem, Süreç
Process Context İşlem İçeriği
Process Control Süreç Denetimi
Processing İşlem, İşleme
Processor İşlemci
Processor Affinity İşlemci Benzeşmesi
Processor Unit İşlem Birimi
Product Key Ürün Anahtarı
Product Support Ürün Desteği
Production Üretim
Productive Üretken
Productivity Üretkenlik
Professional Graphis Adapter (PGA) Profesyonel Grafik Adaptörü
Profile Profil, Belgi, Kesit
Profile Name Profil Adı
Program Program, Programlamak
Program Generator Program Üreteci
Program Group Program Öbeği, Program Grubu
Program Linking Program Bağlama
Program Manager Program Yöneticisi
Program Select Button Program Seçme Düğmesi
Program Temporary Fix Program Geçici Düzeltmesi
Program-Described Data Program Tanımlı Veri
Program-Described File Program Tanımlı Dosya
Programmable Read-Only Memory Programlanır Salt Okunur Bellek
Progressive Aşamalı, Gelişimsel
Progressive Download Source Filter Gelişimsel Yükleme Kaynak Süzgeci
Project Proje, Tasarı
Project Wizard Proje Sihirbazı
Projection İzdüşüm, Projeksiyon
Prologue Öndeyiş
Promote Yükseltmek
Prompt İstemci, Yönlendirmek
Proofing a Document Belge Doğruluğunu Sağlamak
Propagation Yayılma
Properties Özellikler
Property List Özellik Listesi
Proportional Orantılı
Proportional Font Orantılı Yazıyüzü
Prosedure Base Yordam Tabanı
Protect Korumak
Protected Storage Korumalı Saklama
Protected Subsystem Korumalı Alt Sistem
Protocol İletişim Kuralı, Protokol
Protocol Stack İletişim Kuralı Yığını
Protocol Suite İletişim Kuralı Paketi
Prototype Ön Ürün, Prototip, Tek Tip
Provider Sağlayıcı
Provider Object Sağlayıcı Nesnesi
Proxy Vekil
Proxy Server Vekil Sunucu
PS Picture Search
Public Kamu, Genel
Public Domain Software Serbest Yazılım
Public Folder Favorites Ortak Dizin Sık Kullanılanları
Public Folder Shortcut Ortak Dizin Kısayolu
Public Key Ortak Anahtar
Publication Yayın
Publish Yayınlamak
Publish Name Yayım Adı
Publish Point Yayım Noktası
Publish Wizard Yayımlama Sihirbazı
Publisher Yayıncı
Publishing Yayıncılık
Pull Down Menu Sarkan Menü, Açılır Menü
Pulse Vurum
Pulse Code Modulation (PCM) Atım Modu Modülasyonu
Punch Delmek
Punctuation Noktalama
Purge Temizlemek, Silmek
Purpose Amaç
Pushbutton Düğme
Pushbutton Dialing Tuşlu Çevirme
Puzzle Çözmece, Bulmaca
Pyramid Chart Piramit Grafiği
Quad Dörtlü
Quadrant Çeyrek, Kadran
Qualifier Niteleyici
Qualify Nitelemek
Quality Assurance Nitelik Güvencesi, Kalite Güvencesi
Quality Control Nitelik Denetimi, Kalite Denetimi
Quality of Service Hizmet Niteliği
Quantify Nicelemek
Quantum Type And Length Quantum Türü ve Uzunluğu
Query Sorgu
Queue Kuyruk
Queued Printing Kuyruklanmış Yazdırma
Quick Hızlı
Quick edit Mode Hızlı Düzenleme Kipi
Quick Fax Viewer Hızlı Faks Görüntüleyicisi
Quick LPC Hızlı LPC
Quick Viewer Hızlı Bakış
Quiescent Susturmak
Quiet Sessiz
Quit Bitirmek, Ayrılmak
Quota Kota
Quota Management Kota Yönetimi
Quotation Mark Tırnak İmi
Quotient Bölüm
Rack Raf
Rack Askı
Rack-Mounted Raf Yapısında
Radiation Işıma
Radio Button Radyo Düğmesi
Radius Server Yarı Çap Sunucusu
Ragged Edge Düzensiz Kenar
Raise Yükseltmek
Random Rasgele
Random Access Rasgele Erişim
Random-Access Memory(Ram) Rasgele Erişimli Bellek
Raster Izgara, Hücresel
Raster Fonts (Bitmap Fonts)Izgara Yazı Tipleri
Raster Scan Izgara Tarama
Rate Hız, Oran
Rate Değerlendirmek
Ratio Oran
Rational Number Oranlı Sayı, Rasyonel Sayı
Raw Ham
Raw Sıra
Read Okumak
Read (Rx)Okuma (Rx)
Read Only Salt Okunur
Read Only Memory (ROM) Salt Okunur Bellek
Ready Hazır
Real Gerçek
Real Formatting Gerçek Biçimlendirme
Real Number Gerçek Sayı
Real Time Protocol Gerçek Zaman İletişim Kuralı
Real-Mode Drivers Gerçek Kip Sürücüleri
Real-Time Animation Gerçek Zaman Canlandırması
RearrangeYeniden Düzenlemek
Reassembled Samples Yeniden Toplanmış Örnekler
Reassign Yeniden Atamak
Reattached Disk Yeniden Eklenmiş Disk
Reboot Yeniden Açmak
Recalibrate Yeniden Ayarlamak
Recall Yeniden Aramak
ReceiptAlındı
Receive Almak
Receiver Alıcı
Recent En Son
Receptacle Yuva
Recognition Tanıma
Reconnect Yeniden Bağlanmak
Record Kayıt, Tutanak
Record Kaydetmek, Tutanaklandırmak
Record Separator Kayıt Ayıracı
Recover Kurtarmak
Recoverable Kurtarılabilir
Recovery Kurtarma
Recovery Backup Kurtarma Yedeklemesi
Recovery Preparation Kurtarma Hazırlığı
Recovery Preparation Wizard Kurtarma Hazırlığı Sihirbazı
Recovery Save Set Kurtarma Kaydetme Kümesi
Recovery Set Kurtarma Kümesi
Recovery Wizard Kurtarma Sihirbazı
Recursion Özyineleme
Recursive Özyineli
Recursive Delete Alt Dizinlerle Silme
Recycle Geri Dönüşümleme
Redirecting Yönlendirme
Redirector Yönlendirici
Redo Catalog Kataloğu Yinele
Reduce Küçültmek
Reduced Instruction Set Computer (RISC) İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
Redundancy Artıklık, Fazlalık
Redundancy Check Artıklık Denetimi
Reel Makara
Reel Sarmak
Reengineering Yeniden Yapılama
ReferBakmak, Başvurmak
Reference İlgi, Başvuru
Reflect Yansıtmak
Reflection Yansıma, Yansı
Refresh Yenilemek
Refresh Rate Yenileme Hızı
Refuse Reddetmek
Regenerate Yeniden Üretmek
Region Bölge
Region Scaling Bölge Ölçeklendirmesi
Register Yazmaç, Yazmak, Kaydetmek
Registered Drivers Internet Site Kayıtlı Sürücüler İnternet Bölgesi
Registered Trademark Tescilli Marka
Registry Kayıt
Registry Editor Kayıt Düzenleyicisi
Registry Key Kayıt Anahtarı
Registry-Transaction Kayıt Hareketi
Regular Account Normal Hesap
Reinstall Yeniden Yüklemek
Reiterate Yinelemek
Reject Geri Çevirmek, Reddetmek
Relation İlişki
Relational İlişkisel
Relational Database İlişkisel Veritabanı
Relational Operator İlişkisel İşleç
Relative Göreceli, Göreli
Relative Distinguished Name Göreceli Belirgin Ad
Relative Name Yakın Adı
Relay Röle, Anahtarlamak
Release Yayım, Bırakmak
Reliability Güvenilirlik
Relocate Yer Değiştirmek
Remainder Kalan
Remark Açıklama
Remembered Connections Anımsanan Bağlantılar
Reminder Anımsatıcı
Remote Uzak
Remote Access Uzaktan Erişim
Remote Account Uzak Hesap
Remote Computer Uzak Bilgisayar
Remote Home Directory Uzak Başlangıç Dizini
Remote Host Uzak Sistem
Remote Job Entry Uzak İş Girişi
Remote Power Off Uzaktan Kapama
Remote Power On Uzaktan Açma
Remote Procedure Call (RPC) Uzaktan Yordam Çağrısı
Remote Procedure Call (RPC) Uzaktan İşlem Çağrısı
Remote Storage Engine Uzaktaki Depolama Motoru
Remote Storage Server Uzaktaki Depolama Sunucusu
Removable Media Çıkarılabilir Ortam
Remove Çıkarmak, Kaldırmak
Rename Yeniden Adlandırmak
Reorder Yeniden Düzenlemek
Repaginate Yeniden Sayfalandırmak
Repair Onarım
Reparse Point Yeniden Çözümleme Noktası
Repeat Yinelemek
Repeater Yineleyici
Replace Değiştirmek
Replace Mode Üstüne Yazma Kipi, Değiştirme Kipi
Replace Server Name Wizard Sunucu Adı Değiştirme Sihirbazı
Replication Çoğaltma
Replication Partners Wizard Yineleme Ortakları Sihirbazı
Replicator Çoğaltıcı
Reply Yanıt
Report Rapor
Report Rapor Sunmak
Repository Havuz
Representation Gösterim
Required Hyphen İstenen Tire, Zorunlu Tire
Required Pagebreak Zorunlu Sayfa Sonu
Required Parameter Zorunlu Değiştirge
Requirement Gereklilik, Zorunluluk
Requirement Specification Gereklilik Belirtimleri
Rescan Yeniden Taramak
Reseller Satıcı
ReserveAyırmak, Korumak
Reserved Word Korunmuş Sözcük
Reset Sıfırlamak, Yeniden Başlatmak
Resident Yerleşik
Resiliency Dayanıklılık
Resize Yeniden Boyutlandırmak
Resolution Çözünürlük
Resolve Çözmek
Resource Kaynak
Resource Allocation View Kaynak Ayırma Görünümü
Resource Meter Kaynak Ölçer
Response Time Yanıt Süresi
Restart Yeniden Başlatmak
Restore Geri Yükleme, Geri Yüklemek
Restore Button Geri Yükleme Düğmesi
Restore Wizard Geri Yükleme Sihirbazı
Restrict Sınırlamak
Result Sonuç
Resume Yeniden Başlamak, Yeniden Başlatmak
Retail Perakende
Retention Period Saklama Süresi
Retrieve Erişmek
Retry Yeniden Denemek
Return Dönmek, Dönüş
Return Code Dönüş Kodu
Reusable Yeniden Kullanılabilir
Reverse Ters, Geriye
Reverse Engineering Tersine Mühendislik
Reverse Image Ters Görüntü
Reverse Video Ters Görüntü
Revert Geri Almak, Tersine Çevirmek
Review Gözden Geçirmek
Revisable-Form Text Değiştirilebilir Biçim Metni
Revise Gözden Geçirmek
Revision Bar Değişiklik Çubuğu
Revision Symbol Değişiklik Simgesi
Rewind Geri Sarmak
Ribbon Şerit
Rich Text Format Zengin Metin Biçimi
Right Adjust Sağa Ayarlamak
Right Align Sağa Yaslamak
Right Alignment Sağa Yaslama
Right Indent Sağdan Girinti
Right Justify Sağa Yaslamak
Right To Left Embedding Sağdan Sola İçerme, Sağdan Sola Kapsama
Right To Left Mark Sağdan Sola İmleme
Right To Left Override Sağdan Sola Üstüne Yazma
Right-Handed Sağ Elini Kullanan, Sağlak
Ring Network Halka Biçimli Ağ
Rip-Learnt Routes Rip Öğrenilmiş Yönler
RISC Reduced Instruction Set Computer
Rise Yükselmek
Risk Assesment Risk Değerlendirmesi
Rm Test Client Rm Sınama İstemcisi
Roadmap Yol Haritası
Robot Robot
Robotics Robotbilim
Robustness Parameters Sağlamlık Parametreleri
ROM Read Only Memory
Roman Roman
Roman Numerals Roma Sayıları
Room Properties Oda Özellikleri
Rooms Shown Gösterilen Odalar
Root Directory Kök Dizin
Root Domain Kök Etki Alanı
Root HintsKök İpuçları
Rotate Döndürmek
Round Yuvarlamak, Yuvarlak
Round Robin Dairesel Denetim
Route-Expiration Timer Yol Süresi Dolma Zamanlayıcısı
Router Yönlendirici
Router-Discovery Advertisements Yönlendiricileri Keşif Reklamları
Route-Removal Timer Yol Kaldırma Zamanlayıcısı
Routine Yordam, Rutin
Routing Yöneltme, Yönlendirme
Routing Information Protocol Yönlendirme Bilgi iletişim Kuralı
Routing Slip Yönlendirme Notu
Row Yataç, Sıra
Royalty Telif Hakkı Getirisi
RPC Remote Procedure Call
RPC Remote Procedure Call
Rule Kural
Rule Description Kural Açıklaması
Ruler Cetvel
Rules Wizard Kural Sihirbazı
Run Çalıştırmak
Running Average Time Çalışma Ortalama Süresi
Running Foot(İng) Yinelenen Altlık
Running Heading Yinelenen Başlık
Running Pre-Configure VerifyÖn Yapılandırma Doğrulamasını Çalıştırma
Run-Time Environment Çalıştırma Ortamı
Run-Time Module Çalıştırma Birimi, Çalıştırma Modülü
Run-Time Version Çalıştırma Sürümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir