Bilgisayar terimleri sözlüğü I-J-K-L-M

Bu bölümde I, J, K, L ve m harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılığı listelenmiştir.

I/O Input/Output
ICML Internet Control Message Protocol
Icon Simge
Id Kimlik
Id Number Kimlik Numarası
Identical Özdeş
Identification Kimlik
Identifier Tanıtıcı
Identity Kimlik, Özdeşlik
Identity Mapping Özellik Belirleme
Idle Boşta, Boş Duran
Idle Loop İşlevsiz Döngü
Iff Standard Dosyalama Formatları
Ignore Yok saymak
Illegal Geçersiz
Image Görüntü
Image Processing Görüntü İşlem
Imaginary Sanal
Imaging Help Imaging Yardımı
Imaging Preview Imaging Önizlemesi
Immediate Data Anlık Veri
Impact Vuruş
Impact Printer Vuruşlu Yazıcı
Impedance Özdirenç
Imperative Zorunlu
Impersonate Taklit Et
Impersonation Taklit Etme
Implement Gerçekleştirmek
Implicit Örtülü
Implied Örtük
Import (Noun) İçeri Aktarım
Import (Verb) İçeri Aktarmak
Import Server Alma Sunucusu
Important Önemli
Improved İyileştirilmiş
In Use Light Kullanımda Işığı
Inactive Etkin Olmayan
In-Basket Gelen Sepeti
Inbound Gelen
Inbox Gelen Kutusu
Inch Parmak
Include İçermek
Inclusive İçeren
Incoming Gelen
Inconsistent Tutarsız
Incorrect Schema Hatalı Şema
Increase Artırmak
Increment Artırma, Artma Miktarı
Incremental Backup Değişenlerin Yedeği, Artımlı Yedekleme
Indent Girinti, Girintili Yazmak
Indentation Girintili Yazma
Indented Girintili Yazılmış
Indented List Girintili Liste
Indented Paragraph Girintili Paragraf
Independent Bağımsız
Independent Client Bağımsız İstemci
Index Dizin
Indicate Göstermek
Indicator Gösterge
Indirect Dolaylı
Indirect Adress Dolaylı Adres
Individual Battery Icon Bireysel Pil Simgesini
Individual Permissions Bireysel Yetkiler
Indoor Yapı İçi
Industry Standart Architecture (ISA) Endüstri Standart Mimarisi
Inference Çıkarsama
Infinite Sonsuz
Info Bilgi
Informatics Bilişim
Information Bilgi
Information Frame Bilgi İletim Birimi
Information Service Bilişim Hizmeti
Information Technology Bilişim Teknolojisi
Informational Database Bilgilendirici Veri Tabanı
Infrared Kızılötesi
Infrared Communication Kızılötesi Bağlantı
Infrared Device Wizard Kızılötesi Aygıt Ekleme Sihirbazı
Infrared Devices Kızılötesi Aygıtlar
Infrared Icon Kızılötesi Simgesi
Infrared Monitor Kızılötesi Monitör
Inherent İçsel
Inherit Kalıt Almak
Inheritance Kalıt
Initial Başlangıç
Initial İlk
Initialize Sıfırlamak, Başlangıç Durumuna Getirmek, İlklendirmek
Initialize To Basic Temel Değerleri Başlat
Initials Baş Harfler (Bir İsmin)
Initiate Başlatmak
Inject Doors Takma Kapıları
Ink Jet Printer Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
Inoperable Time İşletim Dışı Süre
Input Giriş, Girdi
Input Device Giriş Aygıtı
Input/Output Giriş/Çıkış
Input/Output (I/O) bkz. Giriş/Çıkış (G/Ç)
Inquiry Sorgu
Insert Araya Eklemek, Takmak (Disket)
Insertion Point Ekleme Noktası (Araya)
Inside İç
Install Kurmak, Yüklemek
Install Folder Yükleme Klasörü
Installable File System (IFS) Yüklenebilir Dosya Sistemi
Installation Kuruluş
Installer Yükleyici
Installer Kurucu
Installing Windows NT Windows NT Yükleniyor
Instance (Of A Program) Örnek (Programa Ait)
Instruction Talimat, Yönerge, Komut
Instruction Code Direktif Kodu
Instruction Execution Unit Yönerge İşletme Birimi
Instruction Set Komut Kümesi
Instrument Araç
Instrument Gereç
Insufficient Yetersiz
Integer Tamsayı
Integral Subsystem Bütünleyici Alt Sistem
Integrate Tümlemek
Integrated Tümleşik
Integrated Circuit Tümleşik Devre
Integrated Modem Yerleşik Modem
Integrated Services Digital Network (ISDN) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
Integrity Bütünlük
Intelligent Terminal Programlanır Uçbirim
Intensity Yoğunluk
Interaction Etkileşim
Interactive Logon Etkileşimli Oturum Açma
Interactive Prompting Etkileşimli Sorma
Intercept Kesişmek
Interchange Değişim (Arasında)
Inter-Domain Group Membership İç Etki Alanı Grup Aralığı
Interface Ara Birim, Ara Yüz
Interface (Mint Hardver Elem) Ara Birim (Mint Hardver Elem)
Interface (Mint Szoftver Elem) Ara Birim (Mint Szoftver Elem)
Interface Card Slots Ara Birim Kart Yuvaları
Interface Credentials Ara Birim Tanıtımları
Interference Girişim
Interlock Güvenlik Kilidi.
Intermediate Orta, Ara
Internal İç
Internal Support Function İç Destek İşlevi
Internet İnternet
Internet Address İnternet Adresi
Internet Control Message Protocol (ICMP) İnternet Denetim İletisi İletişim Kuralı
Internet Directory Services İnternet Dizin Hizmetleri
Internet Gateway Authentication Internet Ağ Geçidi Kimlik Doğrulaması
Internet Print Provider Internet Yazdırma Sağlayıcısı
Internet Protocol (IP) Internet İletişim Kuralı
Internet Protocol Address İnternet İletişim Kuralı Adresi
Internet Relay Chat (IRC) İnternet Aktarmalı Sohbet
Internet Relay Chat (IRC) İnternette Söyleşi, İnternet Aktarımlı Söyleşi, İnternet Üzerinden Söyleşi
Internet Service Provider Internet Hizmet Sağlayıcısı
Interoperability İşbirliktelik
Interpret Yorumlamak
Interpreter Yorumlayıcı
Interprocess Süreçler Arası
Interprocess Communication (IPC) Süreçler Arası İletişim
Interrupt Kesme
Interrupt Kesmek
Interrupt Affinity Kesme Benzeşmesi
Interrupt Dispatcher Kesme İşlemci Zamanlaması
Interrupt Handler Kesme İşleyici
Interrupt Object Kesme Nesnesi
Interrupt Request (IRQ) Kesme İsteği
Interrupt Request Level (IRQL) Kesme İsteği Düzeyi (KİD)
Interrupt Service Routine (ISR) Kesme Hizmet Yordamı
Interrupt Switch Kesme Anahtarı
Intersection Arakesit, Kesişim
Intersite Messaging Service Yöreler Arası İleti Servisi
Intersystem Communication Sistemler Arası İletişim
Interval Aralık
Intervention Araya Girme, Müdahale, Karışma
Intervention Required Check Müdahale Gerektiren Denetim, Karışma Gerektiren Denetim
Intrasystem Communication Sistem İçi İletişim
Intrinsic Yerleşik
Introduction Giriş
Invalid Geçersiz
Invalid Path Geçersiz Yol
Invalid Shared Memory Range Geçersiz Paylaşımlı Bellek Aralığı
Inventory Envanter
Inverse Ters
Invert Ters Çevirmek
Invisible Görünmez
Invoke Çağırmak
IOCTL Input/Output Control
IP Internet Protocol
IP Address IP Adresi, Internet İletişim Kuralı Adresi
IP Gateway IP Ağ Geçidi
IP Router IP Yönlendiricisi
IP Router Manager IP Yönlendirici Yöneticisi
IP Security Monitor IP Güvenlik Monitörü
IP-Address Lease IP Adres Hakları
IP-Level Broadcasts IP Düzeyi Yayınlar
IRC Internet Relay Chat
Irrational Number Oransız Sayı, İrrasyonel Sayı
Irrecoverable Error Onarılamaz Hata
ISA Industry Standart Architecture
ISDN Integrated Services Digital Network
Isolate Yalıtmak
Issue Yayın
Italic Eğik
Item Öğe, Parça
Item Script Öğe Betiği
Iterate Tekrarlamak
Iteration Tekrarlama

Jack Fiş
Jam Sıkışma
Jam Sıkışmak
Job İş
Job Description İş Tanımlaması
Join Katılmak
Join Type Birleştirme Türü, Katılma Türü
Joint Eklem
Joint Photographic Experts Group (JPEG) Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu
Journal Günlük
Journal File Günlük Dosyası
Joy Stick Oyun Çubuğu, Kumanda
JPEG Joint Photographic Experts Group
Juke Box Optik Disk Kutusu
Jump Atlamak
Jumper Atlatıcı
Junction Kavşak
Junction Point Kesişim Noktası
Junk Senders List Önemsiz İleti Gönderenler Listesi
Justification Hizalama
Justify Yaslamak

Kb Kilobyte
Kerberos Names Kerberos Adları
Kernel Mode Çekirdek Kipi
Kernel Process Object Çekirdek Süreç Nesnesi
Kernel Thread Object Çekirdek İş Parçası Nesnesi, Çekirdek İş Kanalı Nesnesi
Key Anahtar
Key Tuş
Key Container Name Anahtar Kabı Adı
Key Exchange Certificate Name Anahtar Değişim Sertifikası Adı
Key Frame Anahtar Çerçeve
Key Frame Interval Anahtar Çerceve Aralığı
Key/Subkey Anahtar / Alt Anahtar
Keyboard Klavye
Keyboard Input Klavye Girişi
Keyed Sequential Access Anahtar Sıralı Erişim
Keypad Tuş Takımı
Keypad Application Mode Tuş Takımı Uygulama Kipi
Keystroke Tuş Vuruşu
Keyword Anahtar Sözcük
Kilobyte Kilobayt
Kilobytes Kilobayt
Kilohertz Kilohertz
Kiosk Bilgisayar Köşkü, Bilköşk
Knowledge Based System Bilgi Tabanlı Sistem
Knowledge Based System Knowledge System
Knowledge System Bilgi Tabanlı Sistem
Knowledge System Knowledge Based System

Label Etiket
Label Range Etiket Aralığı
Lag Gecikme
LAN Local Area Network
LAN Manager YAA Manager
LAN Server Connection YAA Sunucu Bağlantısı
LAN Wizard YAA Sihirbazı
Landscape Yatay
Language Dil
Language Monitor Dil Monitörü
Laptop Computer Dizüstü Bilgisayar
Large Icon Büyük Simge
Laser Printer Lazer Yazıcı
Lasso Kement
Last Known Good Configuration Son İyi Yapılandırma
Last Update Son Güncelleştirme, Son Güncelleme
Latch Mandal
Latency Gecikme Süresi
Launch Başlatmak
Layer Katman
Layout Yerleşim, Düzen
LCD Liquid Cristal Display
LCD Panel Sıvı Kristal Ekran Paneli.
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
LDAP Attribute Name LDAP Uzantı Adı, HDEK Uzantı Adı
LDAP Class Name LDAP Sınıf Adı, HDEK Sınıf Adı
LDAP Display Name LDAP Görüntü Adı, HDEK Görüntü Adı
LDAP Namespace Object LDAP Ad Boşluğu Nesnesi, HDEK Ad Boşluğu Nesnesi
LDAP Pathname Descriptor LDAP Yol Adı Tanımlayıcısı, HDEK Yol Adı Tanımlayıcısı
LDAP Provider LDAP Sağlayıcısı, HDEK Sağlayıcısı
LDAP Provider Object LDAP Sağlayıcısı Nesnesi, HDEK Sağlayıcısı Nesnesi
Leader Doldurucu
Leader Character Dolgu Karakteri, Dolgu Damgası, Öncül Karakter, Öncül Damga
Leading Characters Önce Gelen Karakterler
Leading Zero Öncül Sıfır
Leased Line Kiralanmış Hat
Least Significant Digit En Sağdaki Rakam
Left Adjust Sola Hizalamak
Left Aligned Sola Hizalanmış
Left Alignment Sola Hizalama
Left To Right Embedding Soldan Sağa Gömme
Left To Right Mark Soldan sağa İmlemek, Soldan Sağa İşaretlemek
Left To Right Override Soldan Sağa Üstünü Çizmek
Left-Handed Solak
Legal Legal (Kağıt Boyutu İçin)
Legal File Name Geçerli Dosya Adı
Legend Gösterge
Length Uzunluk
Length of aSecret Gizin Uzunluğu
Letter Letter (Kağıt Boyutu İçin)
Letter Mektup
Letter Harf
Letter Quality Kaliteli Baskı
Letterhead Antet
Letterwizard Mektup Sihirbazı
Level Düzey
Lever Kol
Library Kitaplık
License Lisans
License Agreement Lisans Anlaşması
License Manager Lisans Yöneticisi
Licensed Program Lisanslı Program
Life Yaşam
Life Cycle Yaşam Döngüsü
Light Işık
Light Hafif
Light Açık (Renk İçin)
Light Source Shading Işık Kaynaklı Gölgeleme
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Hafif Dizin Erişimi İletişim Kuralı
Limit Sınır, Limit, Sınırlamak
Line Çizgi
Line Hat
Line Satır
Line Callout Belirtme Çizgisi
Line Chart Çizgi Grafiği
Line Chart Çizgi Çizgesi
Line Color Çizgi Rengi
Line Device Access Hat Aygıtı Erişimi
Line Drawing Çizgi Çizmek
Line Drawing, 2-D İki Boyutlu Çizim
Line Drawing, 3-D Üç Boyutlu Çizim
Line Feed Satır Besleme
Line Printer Satır Yazıcı
Line Printer Daemon (LPD) Satır Yazıcı Sunucu Yazılımı
Line Spacing Satır Aralığı
Line Style Çizgi Biçemi, Çizgi Stili
Line Width Çizgi Kalınlığı
Linear Doğrusal
Lines Per İnch Satır/İnç
Link Bağlamak
Link Bağlantı
Link Bağ
Link Dialog Bağlantı İletişimi
Linkage Bağlanma
Linked To Bağlantı Yeri
Link-State Database Bağlantı Durumu Veritabanı
Liquid Cristal Display (LCD) Sıvı Kristal Görüntü
Liquid Crystal Display Sıvı Kristal Görüntü
List Liste, Listelemek
List View Behavior Liste Görüntüleme Davranışı
Literal Değişmez
Live Canlı
Live Web Data Canlı Web Verisi
Load Yük, Yüklemek
Load Conflict Yükleme Çakışması
Loader Yükleyici
Local Yerel
Local Area Computure Network Yerel Alan Bilgisayar Ağı
Local Area Network (LAN) Yerel Alan Ağı (YAA)
Local Area Network (LAN) Yerel Alan Ağı
Local Client Yerel İstemci
Local Group Yerel Grup
Local Guest Logon Yerel Konuk Oturum Açma
Local Host Table File Yerel Ana Makine Çizelge Dosyası
Local Logon Yerel Oturum Açma
Local Network Yerel Ağ
Local Procedure Call (LPC) Yerel İşlem Çağrısı
Local Security Authority Yerel Güvenlik Yetkilisi
Locale Yerel
Localization Test Tool Yerelleştirme Sınama Aracını
Locate Bulmak, Yerini Belirlemek
Location Yer, Konum
Lock Kilit, Kilitlemek
Lock Pages İn Memory Bellekteki Kilitli Sayfalar
Lock Pin Types Kilit İğnesi Türleri
Log Günlük
Log Günlük
Log Book Günlük Defteri
Log File Günlük Dosyası
Log Format Günlük Biçimi
Log in Oturum Açmak
Log Off Oturum Kapamak
Log on Oturum Açmak
Log Out Oturum Kapamak
Log Service Günlük Hizmeti
Log View Günlük Görünümü
Log Viewer Günlük Görüntüleyicisi
Logic Mantık
Logic Board Mantıksal Çevrim Kartı
Logical Disk Manager Refresh Mantıksal Disk Yöneticisi Yenileme
Login Oturum Açma, Oturum Başlatma
Logo Logo, Ayırmaç, Tanıtaç
Logon Oturum Açmak
Logon Hours Oturum Açma Saatleri
Logon Password Oturum Açma Şifresi
Logon Process Oturum Açma İşlemi
Logon Script Oturum Açma Betiği
Long Dash M Çizgisi
Long-Haul Networks Uzak Mesafe Ağları
Lookup Bakma, Bakış
Loop Döngü
Loop Delay Döngü Gecikmesi
Loopback Geri Döngü
Loopback Adapter Geri Döngü Uyarlayıcısı
Loosely Coupled Gevşek Bağlı
Lost Packet Time Kayıp Paket Süresi
Lotus Organizer Converters Lotus Organizer Dönüştürücüleri
Low Düşük
Low Density Düşük Yoğunluk
Low End Alt Uç
Lowercase Küçük Harf
Low-Level Alt Düzey
Low-Level Language Alt Düzey Dil
LPC Local Procedure Call
LPD Line Printer Daemon
LPD Server LPD Sunucusu
Luminance Parlaklık

Machine Makine
Machine Check Makine Arızası
Machine Code Makine Kodu
Machine Language Makine Dili
Macintosh Names Macintosh Adları
Macro Makro
Macro Argument Makro Bağımsız Değişkeni
Macro Virus Protection Makro Virüs Koruması
Macroprocessor Makroişlemci
Magenta Macenta
Magnetic Manyetik
Magnification Büyütme
Magnifier Büyüteç
Magnifier Büyüteç
Magnify Büyütmek
Mail Posta, Postalamak
Mail File Migration Mail Dosyası Aktarımı
Mail Headers Posta Üst bilgileri
Mail Merge Adres Mektup Birleştirme
Mailbox Password Posta Kutusu Parolası
Mailbox Password Posta Kutusu Parolası
Mailing Address Posta Adresi
Mailing Labels Posta Etiketleri
Mailing List Elektronik Mektuplaşma Listesi
Main Ana
Main Memory Ana Bellek
Main Storage Ana Bellek
Mainboard Ana Çevrim Kartı, Ana Kart
Mainframe Mainframe, Ana Sistem, Ana Bilgisayar
Maintenance Bakım
Major Ana
Major Büyük
Major Unit Ana Birim
Majority Çoğunluk
Malfunction Arıza
Managed Software Installer For Windows® Windows İçin Yönetilen Yazılım Yükleyici
Management Yönetim
Management Console Yönetim Konsolu
Management Console Administration Yönetim Konsolu Yönetimi
Management İnformation Base (MIB) Yönetim Bilgi Tabanı (YBT)
Management İnformation System Yönetim Bilişim Sistemi
Manager Yönetmen
Mandatory Zorunlu
Mandatory Access Control Zorunlu Erişim Denetimi
Mandatory Profile Zorunlu Profil
Manipulate(To) İşlemek
Manual El İle
Manual El kitabı
Manual Exposure El İle Pozlandırma
Manual Feed Elle Besleme
Manual Pagebreak İstenen Sayfa Sonu
Map Yüklenen Grafiğin Tıklatınca Değişik Bağlantıları Çağıran Sistemdir, Harita, Eşlem, Eşlemek
Mapped Drives Adreslenmiş Sürücüler
Mapped File Adreslenmiş Dosyalar
Margin Kenar Boşluğu
Mark İm, İmlemek
Marker İm, İmleyici
Markup Language Biçimleme Dili
Marquee Kayar Noktalı Çerçeve
Mask Maskelemek
Mass Yığın
Mass Memory Yığın Bellek.
Mass Storage Yığın Bellek, Büyük Depolama Sistemi
Mass Storage Classes Yığın Depolama Sınıfları
Master Ana, Ana Kayıt
Master Boot Record. Ana Önyükleme Kaydı
Master Copy Ana Kopya
Master Directory Tree Ana Dizin Ağacı
Master Domain Ana Etki Alanı
Match Eşleştirmek
Match Case Büyük / Küçük Harf Ayırsamalı
Matching Words Eşleşen Sözcükler
Math Coprocessor Matematik (Yardımcı) İşlemci
Matrix Dizey
Matrix Matris
Matrix Printer Nokta Vuruşlu Yazıcı
Matrix Printer İğneli Yazıcı,
Max Battery Tam Dolu Pil
Maximize Büyütmek
Maximize Ekranı Kaplamak, Büyütmek
Maximum En Yüksek, En Çok, En Büyük
Maximum Number of Secrets Maksimum Giz Sayısı
Maximum Transfer Unit (MTU) En Yüksek Aktarım Birimi
Maze Overlay Labirent Yer paylaşımı
MCGA Multi-Color Graphics Adapter
MDS Microprocesor Devellopment System
Menu Title Menü Başlığı
Menucolor Menü Renkleri
Merge Birleştirmek
Message İleti
Message Format İleti Biçimi
Message Handler İleti İşleyici
Message Manager İleti Yöneticisi
Message Queue Information Store (MQIS) Message Queue Bilgi Deposu
Message Transfer Agent İleti Aktarım Ajanı
Messaging Name İleti Adı
Metacharacter Değişim karakteri
Methodology Yöntembilim
Mhz Megahertz
Micro Channel Architecture Mikro Kanal Mimarisi
Micro Code Mikro Kod
Micro Processor Mikro İşlemci
Microcomputer Mikro Bilgisayar
Microcomputer Mikrobilgisayar
Microphone Mikrofon
Microprocesor Devellopment System (MDS) Mikroişlemci Geliştirme Sistemi
Microprocessor Mikro İşlemci
Microprocessor Development System Mikro İşlemci Geliştirme Sistemi
Microsoft Hearts Network Microsoft Hearts Ağı
Microwave Mikrodalga
MIDI Musical Instruments Digital Interface
MIDI Configuration Window MIDI Yapılandırma Penceresi
MIDI Instrument MIDI Gereci
MIDI Instrument Installation Wizard MIDI Gereci Kurma Sihirbazı
MIDI Processor MIDI İşlemcisi
Migrate Taşınmak
Migrate Geçmek
Migrate Geçirmek
Migration Taşıma
Milestone Ana Nokta
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
MIME Encoding MIME Kodlaması
Minicomputer Minibilgisayar
Minimize Küçültmek
Minimized Window Küçültülmüş Pencereler
Minimum En Az, En Düşük, En Küçük
Minor Küçük, Önemsiz
Minor Unit İkincil Birim
Minus Eksi
Mirror Ayna, Yansı
Mirror Image Yansı Görüntü
Mirror Printing Ters Baskı
Mirrored Pair Yansıtılmış Çift, Yansılı Çift
Mirrored Volume Yansıtılmış Birim, Yansılı Birim
Mirroring Yansılama
Missing Eksik, Kayıp
Misspelling Yazım Hatası
Mixed Karma
Mixed Chart Karma Çizge
Mixed Mode Domain Karma Kipli Etki Alanı
Mixer Karıştırıcı
Mixer Driver Karıştırıcı Sürücüsü
Mixing Karma, Karıştırma
Mnemonic Anımsatıcı
Mode Kip
Model Model
Modem Modem
Modification Değişiklik
Modification Level Değişiklik Düzeyi
Modify Değiştirmek
Modular Birimsel
Modular Programming Birimsel Programlama
Modulate Kiplemek
Modulation Kipleme
Modulator Kipleyici
Module Birim, Modül
Module Type Modül Türü
Monitor İzlemek, Monitör, Görüntüleyici
Monitor Icons Monitör Simgeleri
Mono Tek
Monoaural Tek Ses
Monocroma Siyah-Beyaz, Renksiz
Monospaced Font Tek Aralıklı Yazıyüzü
Montage Montaj, Kurgu
Morphing/Morfen Kesintisiz Dönüşüm
Most Significant Digit En Soldaki Basamak
Motion Picture Experts Group (MPEG) Film Uzmanlar Grubu Sıkıştırma Standardı
Mount Bağlamak, Takmak
Mouse Fare
Mouse Button Fare Düğmesi
Mouse Pad Fare Altlığı
Mouse Pointer Fare İmleci
Mouse Resolution Fare Çözünürlüğü
Mouse Sample Rate Fare Örnek Oranı
Move Taşımak, Yerini değiştirmek
Movie Film
Movie Object Film Nesnesi
MPEG Motion Picture Experts Group
MQIS Message Queue Information Store
Ms-Dos Microsoft Disk İşletim Sistemi
MTU Maximum Transfer Unit
MUD Multi-User Dungeon
Multi Disc Program Çoklu Disk Programı
Multi Port Card Çoklu Kapı Kartı
Multi Standard Video Çoklu Standart Görüntü
Multi Strobe Aşamalı Görüntü
Multicast Address Çoklu Dağıtım Adresi, Çoklu Yayın Adresi
Multi-Color Graphics Adapter (MCGA) Çok Renkli Grafik Adaptörü
Multi-Homed System Çok Merkezli Sistem
Multi-Master Replication Çok Yöneticili Kopyalama
Multimedia Çoklu Ortam
Multimedia Presentation Çoklu Ortam Sunusu
Multimedia Web Çoklu Ortam Web
Multinational Character Set Çok Uluslu Karakter Kümesi
Multiple Çoklu
Multiple Inheritance Çoktan Türeme, Çoğul Kalıtım
Multiplex Çoklamak
Multiplexer Çoklayıcı
Multiplexing Çoklama
Multiplicand Çarpılan
Multiplier Çarpan
Multiply Çarpmak
Multiprocessing Çoklu İşleme
Multiprogramming Çoklu Programlama
Multiprotocol Interconnection Çoklu İletişim Kuralı Bağlantısı
Multiprotocol Routing Service Çoklu İletişim Kuralı Yönlendirme Hizmeti
Multipurpose Internet Mail Extensions Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları
Multi-Screen Çoklu Görüntü
Multitasking Çok görevli
Multithreading Çoklu Kullanımlı
Multiuser Çok Kullanıcılı
Multi-User Dungeon (MUD) Çok Kullanımlı Sanal Oyun Ortamı
Multivalued Property Çok Değerli Özellik
Multivolume Partition Çok Birimli Bölüm
Musical Instruments Digital Interface (MIDI) Müzik Gereçleri Sayısal Arayüzü
Mutual Karşılıklı
Mutually Exclusive Birbirini Dışlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir