Bilgisayar terimleri sözlüğü E-F-G-H

Bu bölümde E, F, G ve H harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıkları listelenmiştir.

Echo Yankı
Echo Request Yankı İsteği
Echo Threshold Yankı Eşiği
Edge Kenar
Edit Düzenlemek
Edit Box Düzen Kutusu
Edition Basım
Editor Düzenleyici
Effective Etkin
Efficiency Etkenlik, Verimlilik
Eject Çıkartmak
Elapsed Time Geçen Süre
Electronic Cash Register Elektronik Yazarkasa
Electronic Editing Elektronik Düzenleme
Electronic Magazine (E-Zine) Elektronik Dergi
Electronic Mail (E-Mail) Elektronik Posta, Elektronik Mektup, E-Posta, Elmek
Electronic Publishing Elektronik Yayıncılık
Element Öğe
Eligible Seçilebilir
Ellipsis Üç Nokta
E-Mail Address Elektronik Posta Adresi, E-Posta Adresi, Elmek Adresi
E-Mail Message Elektronik Posta İletisi, E-Posta İletisi, Elmek İletisi
Embed Gömmek
Embedded Object Gömülü Nesne
Em-Dash Uzun Çizgi
Emergency İvedi, Acil
Emergency Recovery Acil Durum Kurtarması
Emergency Repair Disk Acil Kurtarma Diski
Emergency Services Call Acil Servis Arama, Acil Hizmet Çağrısı
Emission Yayma
Emit Yaymak
Emphasize Vurgulamak
Empty Boş
Emulate Öykünmek
Emulation Öykünüm
Emulation Program Öykünüm Programı
Emulator Öykünücü
Emulator Öykünücü
Enable Etkinlemek
Enabled Etkinlenmiş
Encapsulate Sarmalamak
Encapsulation Sarma
Enclose Kapsamak
Enclosure Kapsam
Encode Kodlamak
Encoder Kodlayıcı
Encoder Resiliency Options Kodlayıcı Esneklik Seçenekleri
Encrypt Şifrelemek
Encryption Şİfreleme
Encryption Key Şifreleme Anahtarı
End Son, Bitim
End Key Son Tuşu
End User Son Kullanıcı
Endpoint Bitiş Noktası, Bitim Noktası
Endpoint Assignment Bitiş Noktası Ataması, Bitim Noktası Ataması
Endpoint Mapper Bitiş Noktası Adresleyicisi
Energy Enerji
Energy Function Enerji Fonksiyonu
Enhance Geliştirmek
Enhanced Geliştirilmiş
Enhanced Graphics Adapter (EGA) Gelişmiş Grafik Bağdaştırıcı
Enhanced Keyboard Geliştirilmiş Klavye
Enhanced Metafile Pekişik Meta Dosya
Enhanced Mode Gelişmiş Kip
Enhanced Mode Geliştirilmiş Kip
Enlarge Büyütmek, Genişletmek
Enqueue Kuyruğa Koymak, Kuyruğa Almak
Enter Girmek
Enter Key Gir Tuşu
Enterprise Kuruluş, Şirket
Enterprise Network Kuruluş Ağı, Şirket Ağı, Kurumsal Ağ
Entry Giriş, Varlık
Entry Point Giriş Noktası
Enumeration Operation Sıralama İşlemi
Envelope Zarf, Zarflamak
Envelope Creation Zarf Hazırlama, Zarf Oluşturma
Envelope Feeder Zarf Besleyicisi
Environment Çevre
Environment Subsystem Çevre Alt Sistemi
Environment Variable Çevre Değişkeni
Epilogue Sonsöz
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory
Equal Sign Eşit İmi
Equalization Eşitleme
Equalize Eşitlemek
Equation Denklem
Equation Editor Denklem Düzenleyici
Equipment Donatım
Equivalent Eşdeğer
Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek
Erase Silmek , Yenilemek.
Eraser Silgi
Ergonomics Ergonomi
Error Hata
Error Alert Hata Uyarısı
Error Code Hata Kodu
Error Handling Hata İşleme
Error Log Hata Günlüğü
Error Message Hata İletisi
Error Recovery Hata Düzeltme, Hata Giderme
Esc Key Escaping Tuşu
Escape (Esc) Kaçış, Vazgeçmek
Escape Key Kaçış Tuşu
Escape Sequence Kaçış Dizisi
Estimated Compression Ratio Tahmini Sıkıştırma Oranı
Ethernet Cart Ethernet Kartı
Ethernet Hardware Address Ethernet Donanım Adresi
European Nominal Digit Shapes Avrupa Sayı Sistemi
Even Çift
Even Number Çift Sayı
Event Olay
Event Driven Olaya Dayalı
Event Procedures Olay Yordamları
Event Viewer Olay İzleyicisi
Eventlog Olay Günlüğü
Evoke Uyandırmak
Exception Kural Dışı
Exception Dispatcher Kural Dışı İşlemci Zamanlayıcısı
Exception Handler Kural Dışı İşleyici
Exception Handling Kural Dışılık İşleme
Exception Message Kural Dışı İletisi
Exchange Takas Değiş Tokuş, Değişim
Exchange Takas Etmek, Değişmek
Exclude Dışlamak
Exclusive Dışlayan
Exclusively Locked File Salt Kilitlenmiş Dosya, Özel Kilitlenmiş Dosya
Executable Yürütülebilir
Execute Yürütmek
Execution Time Yürütme Zamanı
Executive Yönetim
Executive Information System (Üst) Yönetim Bilişim Sistemi
Existing Varolan
Exit Çıkış, Çıkmak
Expand Genişletmek
Expanded Genişletilmiş
Expanded Memory Genişletilmiş Bellek
Expansion Board Genişletme Kartı
Expansion Card Genişletme Kartı
Expansion Gate Feature Genişletme Geçidi Özelliği
Expansion Slot Genişletme Yuvası
Expert System Uzman Sistem
Expiration Date Son Kullanma Tarihi
Expire Süresi Bitmek, Süresi Geçmek
Explicit Net, Açık, Kesin
Exploded Pie Ayrılmış Dilim, Ayrık Dilim
Exponent Üst
Exponential Üstel
Export Dışa Aktarım
Export Server Dışa Aktarım Sunucusu
Expression Anlatım
Extend Uzamak, Uzatmak
Extended Attribute Uzatılmış Öznitelik
Extended Attribute File Uzatılmış Öznitelik Dosyası
Extended Attributes (EA) Uzatılmış Öznitelikler
Extended Character Set Genişletilmiş Karakter Kümesi, Genişletilmiş Damga Kümesi
Extended Characters Ek Damgalar, Ek Karakterler
Extended Keyboard Genişletilmiş Klavye
Extended Memory Genişletilmiş Bellek
Extended Motion Vectors Genişletilmiş Hareket Vektörleri
Extension Uzantı
Extension İç Hat
Extension Cable Uzatma Kablosu
Extension Cord Uzatma Kordonu
External Dış
External Modem Dış Modem
External Storage Dış Saklama Birimi
External Symbol Dış Simge
External Tag Dış Etiket
External Variable Dış Değişken
Externally Described Data Dışarıda Tanımlanan Veri, Dışarıda Betimlenen Veri
Externally Described File Dışarıda Tanımlanan Dosya, Dışarıda Betimlenen Dosya
Extract Çıkartmak
Extreme Uçdeğer
E-Zine Electronic Magazine
Facility Olanak
Factor Etmen
Factor Çarpan
Factor Katsayı
Factory Installation Tips Üretim Yüklemesi İpuçları
Fade In Açılma, Güçlenme (Ses ve Görüntü İçin)
Fade Out Kararma, Zayıflama (Ses ve Görüntü İçin)
Fail Başarısız Olmak, Hata Vermek
Failure Bozukluk, Hata
False Yanlış
Fast Motion Hızlı Hareket
Fast System Recovery Hızlı Sistem Kurtarma
Fatal Error Onarılmaz Hata
Fault Aksaklık, Hata
Fault Tolerance Hata Hoşgörüsü, Aksaklık Hoşgörüsü
Fault Tolerant Aksaklığa Dayanıklı, Hataya Dayanıklı
Fault Tolerant DFS Hataya Dayanıklı DFS, Aksaklığa Dayanıklı DFS
Fault Tolerant Driver Hataya Dayanıklı Sürücü, Aksaklığa Dayanıklı Sürücü
Favorites Sık Kullanılanlar
Favorites Folder Sık Kullanılanlar Dizini
Fax Faks Göndermek, Belge geçmek, Belgeçlemek
Faximile Faks, Belgegeçer, Belgeç
Faxmail Server Faxmail Sunucusu, Belgeçposta Sunucusu
Feasibility Olurluk, Fizibilite
Feasibility Study Olurluk İncelemesi, Fizibilite İncelemesi
Feature Özellik
Feature Code Özellik Kodu
Feed Besleme
Feedback Dönüt
Fetch Getirmek
Fiber Optic Optik Lif, Fiber Optik
Field Alan
Field Selection Alan Seçimi
Figure Şekil
Figure Caption Şekil Açıklaması
File Dosya
File Details Dosya Ayrıntıları
File Folder Dosya Dizini
File Handle Dosya İşleme
File Manager Dosya Yöneticisi
File Migrate Dosya Taşıma
File Migrate Wizard Dosya Taşıma Sihirbazı
File Object Dosya Nesnesi
File Protection Dosya Koruma
File Record Segment Dosya Kayıt Kesimi
File Replication And Maintenance Service Dosya Yineleme ve Bakım Hizmeti
File Replication Service Dosya Yineleme Hizmeti
File Server Dosya Sunucusu
File Service Management Dosya Hizmeti Yönetimi
File System Dosya Sistemi
File System Compatibility Dosya Sistemi Uyumluluğu
File System Features Dosya Sistemi Özellikleri
File System Upgrade Wizard Dosya Sistemi Güncelleme Sihirbazı
File Transfer Dosya Aktarma
File Transfer Protocol Dosya Aktarımı İletişim Kuralı
File Transfer Protocol (FTP) Dosya Aktarım İletişim Kuralı
Filemark Dosya İşareti, Dosya İmi
Files Selected Seçili Dosya
Fill Doldurma
Fill Character Doldurma Karakteri, Doldurma Damgası
Fill Color Dolgu Rengi
Fill Pattern Doldurma Deseni
Filter Süzgeç, Filtre, Süzmek
Filter Object Wizard Nesne Süzgeç Sihirbazı
Filter Wizard Süzgeç Sihirbazı
Filterkey Süzme Tuşu
Filters Text Metin Süzer
Final Son
Find Bulma
Find Replace Object Name Wizard Nesne Adı Bul Değiştir Sihirbazı
Find-N-Replace Wizard Bul ve Değiştir Sihirbazı
Finger Bir Protokol
Firewall Kalkan
Firmware Ürün Bilgisi
Fit Uymak
Fix Düzeltmek
Fix Level Düzeltme Düzeyi
Fixed Değişmez, Sabit
Fixed Disk Sabit Disk
Fixed Point Sabit Nokta
Fixed Spaced Font Değişmez Aralıklı Yazı Tipi
Flag Bayrak
Flag Bayraklamak
Flash Flaş
Flash Memory Kalıcı Bellek
Flexible Esnek
Flexible Disk Disket
Flicker Titrek Işıltı
Flip Çevirmek
Flip-Flop İkidurumlu
Floating Kayan
Floating Point Kayan Nokta
Floating Point Unit (FPU) Kayan Nokta Birimi
Floppy Disket
Floppy Disk Disket
Floppy Disk Drive Disket Sürücü
Floptical Manyetik-Optik
Flow Akış, Akmak
Flow Control Akış Denetimi
Flowchart Akış Çizgesi
Fluid Akışkan
Flush Temizlemek
Flush Left Sola Yaslamak
Flush Right Sağa Yaslamak
Fm Synthesizer Driver Fm Birleştirici Sürücüsü
Focus Odak, Odaklamak
Folder Dizin, Klasör
Folder Size Dizin Boyutu
Folio Yaprak
Followed Hyperlink İzlenen Bağ
Follow-Up Flag İzleme Bayrağı
Font Yazı Tipi
Font Card Yazı Tipi Kartı
Font Cartridge Yazı Tipi Kartuşu
Footer Sayfa Alt Bilgisi, Alt Bilgi
Footer Sayfa Altlığı
Footing Altlık
Footnote Dipnot
Footprint Kaplama Alanı
Force Güç, Zorlamak
Force Start Zorlamalı Başlatma
Foreground Önalan
Foreign Address Yabancı Adres
Foreign Host Uzak Sistem
Form Form, Şekil, Biçke
Form Feed Form Besleme
Form Page Wizard Form Sayfası Sihirbazı
Format Biçim, Biçimlemek
Formula Formül
Forward İletmek, İleri
Forward İleriye
Forward Link İleri Bağlantı
FPU Floating Point Unit
FQDN Fully Qualified Domain Name
Fraction Kesir
Fragment Parçalamak
Frame Kare (Film İçin)
Frame Çerçeve
Frame Rate Çerçeve Hızı
Frame Size Çerçeve Boyutu
Frame-Based Exception Handler Çerçeve Tabanlı Kural Dışı İşleyicisi
Free Boş, Serbest, Özgür
Free Memory Boş Bellek
Freeware Ücretsiz Yazılım
Freeze Dondurmak, Donmak
Frequency Sıklık
Friction Sürtünme
Front End Ön Uç
Front-End Application Ön Uç Uygulaması
Frontpage Server Extension Frontpage Sunucu Uzantısı
FTP File Transfer Protocol
Full Dolu, Tüm, Tam
Full Control Tam Denetim
Full Duplex Tam Çift Yönlü
Full Duplex Operation Tam Çift Yönlü İşlem
Full Path Tüm Yol
Full Pathname Tüm Yol Adı
Full Resolution Tüm Çözünürlük
Full Screen Tüm Ekran
Full Send Tam Gönderme
Fullword Tümsözcük
Fully Qualified Domain Name (FQDN) Tam Nitelikli Alan Adı
Function İşlev
Function Key İşlev Tuşu
Functional İşlevsel
Fuse Sigorta
Gallery Sergi, Galeri
Game Controller Oyun Denetleyicisi
Gap Aralık
Gap Analysis Aralık Çözümlemesi
Garbage Çöp
Garbage Collection Çöp Toplama
Gate Geçit, Kapı
Gateway Ağ Geçidi, Geçit
Gather Toplamak
GDI Graphics Device Interface
General Genel
Generate Üretmek
Generation Kuşak
Generator Üreteç
Generic Soysal
Generic Search Soysal Arama
Get Almak
GIF Graphics Interchange Format
Global Evrensel, Genel
Global Catalog Evrensel Katalog
Global Group Genel Grup
Globally Unique Id Evrensel Tek Kimlik
Glossary Sözlükçe
Grab Yakalamak, Kavramak
Gradation Dereceleme, Geçişme
Grade Derece
Grammar Dil Bilgisi
Grammar Checker Dil Bilgisi Denetçisi
Grant List İzin Listesi
Granted Access Rights Onaylanmış Erişim Hakları
Graph Çizge
Graphic Grafik
Graphic Adapter Grafik Bağdaştırıcı
Graphical Çizgesel
Graphical User Interface (GUI) Grafik Kullanıcı Ara Yüzü
Graphics Çizgeleme
Graphics Device Interface (GDI) Grafik Aygıtı Ara Yüzü
Graphics Engine Grafik Motoru
Gray Level Gri Düzeyi
Gray Scale Gri Ölçeği
Grid Izgara
Gridlines Izgara Çizgileri
Grounding Topraklama
Group By Subject Konuya Göre Gruplama
Group Policy Grup İlkesi
Guest Konuk
GUI Graphical User Interface
Guidance Yol Gösterme, Kılavuzluk
Guide Kılavuz
Guidebar Kılavuz Çubuğu
Guideline Yönerge
Gutter Cilt Payı
Hacker Çökertici, Korsan
HAL Hardware Abstraction Layer
Half-Duplex Yarı Çift Yönlü
Halfword Yarım sözcük
Halt Durmak, Durdurmak
Handle İşlemek
Handle Tanıtıcı
Handler İşleyici
Handling İşleme
Handshake Anlaşma, Öntanışma
Handwriting Support El yazısı Desteği
Hanging Indent Asılı Girinti
Hard Card Disk Kartı
Hard Copy Basılı Kopya
Hard Disk Sabit Disk, Disk
Hard Hyphen İstenen Tire, Zorunlu Tire
Hard Page Break İstenen Sayfa Sonu, Zorunlu Sayfa Sonu
Hard Sector Fiziksel Kesim
Hard Space İstenen Boşluk
Hard Stop Anında Durdurmak
Hard-Sector Disk Fiziksel Kesimli Disk
Hardware Donanım
Hardware Abstraction Layer (HAL) Donanım Ayırma Katmanı
Hardware Check Donanım Denetimi
Hardware Handshaking Donanım Anlaşması
Hardware Installation Wizard Donanım Yükleme Sihirbazı
Hardware Interrupt Levels Donanım Kesme Düzeyleri
Hardware Jumpers Donanım Atlatıcıları
Hardware Requirements Donanım Zorunlulukları
Hardware Wizard Donanım Sihirbazı
Hardwired Fiziksel Bağlantılı
Hash Kargaşa
Head Kafa
Head Crash Kafa Çökmesi
Header Üst Bilgi, Üstlük
Header Integrity Üstlik Tümleşimi
Header Label Üst Etiketi, Üst Bilgi Etiketi
Heading Başlık
Headphone Kulaklık
Headphone Jack Kulaklık Çıkışı
Heat Isı
Heat Sink Isı Giderici, Isı Azaltıcı
Height Yükseklik
Help Yardım
Help Desk Yardım Masası
Help For Help Yardım Kullanımı Bilgisi
Help Index Yardım Dizini
Help Text Yardım Metni
Heterogeneous Computer Network Farklı Bilgisayarlar Ağı
Heuristic Buluşsal, Bulucu
Heuristics Buluşsal Yöntemler, Bulucu Yöntemler
Hexadecimal Numbering System On altılı Sayı Sistemi
Hidden Gizli, Saklı
Hidden File Gizli Dosya, Saklı Dosya
Hide Gizlemek, Saklamak
Hierarchical Sıradüzensel, Basamaklı, Hiyerarşik
Hierarchical Storage Management Basamaklı Saklama Yönetimi
Hierarchy Sıradüzen, Hiyerarşi
High Yüksek
High Availability Yüksek Bulunurluk
High Density Yüksek Yoğunluklu
High End Üst Uç
High Performance File System (HPFS) Yüksek Başarımlı Dosya Sistemi
High Resolution (HR) Yüksek Çözünürlü
Higher-Level Protocol Yüksek Düzeyli İletişim Kuralı
High-Level Yüksek Düzey
High-Level Language (HLL) Üst Düzey Dil
Highlight Vurgulamak
Highlight Key Points Vurgu Anahtar Noktaları
Highway Anayol
Hint İpucu
Hint Flag İpucu Bayrağı
History File Geçmiş Dosyası
History Log Geçmiş Günlüğü
Hive Biriktirim
Hives Biriktirim İşlemleri
HLL High-Level Language
Hold Tutmak
Hold Down Basılı Tutmak
Hole Delik
Hollow Ellipse İçi Boş Oval, İçi Boş Elips
Home Directory Ana Dizin
Home Page Ana Sayfa
Home Root Ana Kök Dizini
Home Router Ana Yönlendirici
Home Slot Ana Yuva
Homogeneous Computer Network Türdeş Bilgisayarlar Ağı
Hop Atlama
Hop-Count Threshold Atlama Sayısı Eşiği
Horizontal Yatay
Horizontal Bar Yatay Kaydırma Çubuğu
Horizontal Resolution (HR) Yatay Çözünürlük
Host Ana Makine, Ana Sistem
Host Adress Makine Adresi, Sistem Adresi, Bilgisayar Adresi
Host Computer Ana Bilgisayar
Host Drive Ana Sürücü
Host Drive Sürücü
Host Id Makine Kimliği
Host Name Makine Adı
Host Number Sistem Numarası
Hostname Bilgisayar Adı
Hot Key Geçiş Tuşu
Hot Link Geçiş Bağı
Hot Pluggable Device Çalışır Durumda Takçıkar Aygıtı
Hot Pluggable Devices Tray Icon Çalışır Durumda Takçıkar Aygıt Tepsi Simgesi
Hotline Anında Yardım Hattı,Yardım Hattı
Hour Glass Kum Saati
Housekeeping Toparlama, Dertoplama
HPFS High Performance File System
HR High Resolution
HR Horizontal Resolution
HR High Resolution
HTML Hyper Text Mark-up Language
HTTP Hyper Text Transport Protocol
Hub Göbek
Hue Renk Özü
Hyper Text Mark-up Language (HTML) Hiper Metin İşaret Dili
Hyper Text Transport Protocol (HTTP) Hiper Metin Aktarım İletişim Kuralı
Hyperlink Bağ
Hyperlink Hiper Bağ
Hyperlink Context Menu Hiper Bağ İçerik Mönüsü
Hyperlink Converter Hiper Bağ Dönüştürücüsü
Hyperlink Menu Hiper Bağ Mönüsü
Hypermedia Hiper Ortam
Hyperterminal Hiper Uçbirim
Hypertext Hiper Metin
Hyphen Tire
Hyphenate Tirelemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir