Bilgisayar terimleri sözlüğü A-B-C-D

Bu bölümde A, B, C ve D harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe anlamları listelenmiştir.

Administrator Logon : Yönetici Oturum Açışı
Admission Control Service : Kabul Denetimi Servisi
Adopt : Edinmek
Adress Resolutain : Adres Çözümleme, Adrese Çevirme :
Adult Content : Yetişkinlere Yönelik İçerik
Advance : İlerlemek
Advanced : Gelişmiş, İleri
Advanced Compression : Gelişmiş Sıkıştırma
Advanced Configuration : Gelişmiş Yapılandırma
Advanced Configuration And Power Interface (ACPI) : Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
Advanced Connection : Gelişmiş Bağlantı
Advanced Control : Gelişmiş Denetim
Advanced Filter : Gelişmiş Süzgeç
Advanced Graphics : Gelişmiş Grafik
Advanced Security : Gelişmiş Güvenlik
Advantage : Yarar
Advertisement : Reklam
Aerial : Anten
AF : Auto-Focus
Agent : Aracı, Ajan
Aggregate : Kitlesel
Aging Interval Multiplier : Eskime Aralığı Çoklayıcısı
AI : Artificial İntelligence
Aid : Yardım
Alarm : Uyarı
Alert : Uyarı, Uyarmak
Alert Message : Uyarı İletisi
Alert Text : Uyarı Metni
Alertable : Uyarılabilir
Algorithm : Algoritma, Çözüm Yolu
Alias : Takma Ad, İkinci Ad, Arma, Öteki Ad
Align : Hiza, Hizalamak
All Rights Reserved : Tüm Hakları Saklıdır
Allocatable Resource : Ayrılabilir Kaynak
Allocate : Ayır, Ayırmak
Allocated Memory : Ayrılmış Bellek
Allocation Unit : Ayırma Birimi, Yerleşim Birimi
Allocation Unit Size : Ayırma Birim Sığası
Alpha Channels : Alfa Kanalları
Alphabet : Abece, Alfabe
Alphabetic : Abecesel, Alfabesel
Alphanumeric : Abecesayısal
Alt Key : Alternate Key
Alter : Değiştirmek
Alternate Character Set : Diğer Karakter Seti
Alternate Code Page : Diğer Kod Sayfası
Alternate Collating Sequence : Diğer Birleştirme Sırası
Alternate Current : Dalgalı Akım
Alternate DNS Server : Yedek DNS Sunucusu
Alternate Key : Diğer Karakterler Tuşu
Alternate Recipient : Diğer Alıcı
Alternate Subject : Diğer Konu
Alternate Track : Yedek İz
Alternate, Alternative : Öteki, Diğer, Yedek, Alternatif
Alternating : Dalgalı
Alternating Current : Dalgalı Akım
Alternating Current (AC) : Alternatif Akım
Alternative : Alternate
AM : Ante Meridiem
American National Standards Institute (ANSI) : Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
American Standart Codes for Information Interchange (ASCII) : Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi
Ampersand : Ve İmi, Ve İşareti
Amplifier : Yükselteç
Amplitude : Genlik
Analog : Örneksel
Analog Circuit : Örneksel Devre
Analog Computer : Analog Bilgisayar
Analog Digital Convertor(ADC) : Örneksel Sayısal Çevirici
Analog Film Recorder : Örneksel Film Kaydedici
Analog Monitor : Örneksel Görüntüleyici
Analogy : Örnekseme
Analysis : Çözümleme
Analyzer : Çözümleyici
Anchor : Çengel, Çapa
Anchor Point : Çengel Noktası
Andrews File System : Andrews Dosya Sistemi
Animate : Canlandırmak
Animation : Canlandırma.
Annotation : Ek Açıklama
Announcement : Duyuru, Bildirim
Anonymous Connections : Topluma Açık Bağlantı, Anonim Bağlantı
ANSI : American National Standards Institute
Answerback : Karşılık, Yanıt
Anticlockwise : Saat Yönünün Tersi
Antistatic : Durağan Olmayan
Antonyms : Karşıt Anlamlılar
Aperture : Açıklık
API : Application Programming Interface
Apostrophe : Kesme İmi, Kesme İşareti
App Compat : Application Compatibility
Appear : Görünmek
Append : Eklemek
Appendix : Ek
Applet : Küçük Uygulama
Appletalk : Apple İletişim Kuralı
Appletalk File Protocol : Appletalk Dosya İletişim Kuralı
Application : Uygulama
Application Compatibility : Uygulama Uyumluluğu
Application Deployment Editor : Uygulama Dağıtım Düzenleyicisi
Application Enabling : Uygulama Yetkinleştirme
Application Icon : Uygulama Simgesi
Application Installation Point : Uygulama Yükleme Noktası
Application Layer : Uygulama Katmanı
Application Location : Uygulama Konumu
Application Management : Uygulama Yönetimi
Application Preinstall Information : Uygulama Kurma Öncesi Bilgisi
Application Preinstallation Launcher : Uygulama Kurma Öncesi Başlatıcısı
Application : Program Uygulama Programı
Application Programming Interface, (API) : Uygulama Programlama Arayüzü, API
Application Requester : Uygulama İsteri
Application Requesting Card : Uygulama İsteme Kartı
Application Server : Uygulama Sunucusu
Application Sharing : Uygulama Paylaşımı
Application Software : Uygulama Yazılımı
Apply : Uygulamak, Başvurmak
Approve : Onaylamak
Approximate : Yaklaşık
Arabic Numbers : Arap Sayıları
Arbitrary : İsteğe Bağlı, Keyfi
Arc : Yay
Architecture : Mimari
Archive : Belgelik, Arşiv
Area : Alan
Area Chart : Alan Grafiği
Area Chart : Alan Çizgesi
Argument : Bağımsız Değişken, Argüman
Arithmetic : Aritmetik
ARP : Adress Resolution Protokol
Arp Cache : Arp Önbelleği
Arrange : Düzenlemek
Array : Dizi
Arrival Sequence Access Path : Geliş Sıralı Erişim Yolu
Arrow : Ok
Arrow Head : Ok Ucu
Arrow Key : Ok Tuşu
Arrow Size : Ok Boyutu
Arrow Style : Ok Biçemi, Ok Stili
Article : Yazı, Makale
Artificial : Yapay
Artificial İntelligence (AI) : Yapay Zeka
Artwork : Çizim
Ascender : Harfin Üst Çıkıntısı
Ascending : Artan
Ascending : Order Artan Sıra
Ascent : Harfin Üst Çıkıntısı
ASCII : American Standart Codes for Information Interchange
ASCII Receiving : ASCII Alma
ASCII Sending : ASCII Gönderme
Aspect Ratio : En Boy Oranı
Aspect Ratio (Of Vector Fonts) : Görünüm Oranı (Vektör Yazı Tipleri)
Aspect Ratio Correction : Görünüm Oranı Düzeltmesi
Assembler : Çevirici
Assembly : Çevirme, Montaj
Assembly Language Assembler : Dili, Çevirici Dili
Assertion Failure : Israr Hatası
Assign : Atamak
Assignment : Atama
Assignment Statement : Atama Deyimi
Assistance : Yardım
Assocation : Birlik, Birliktelik, İlişki
Associate : İlişkilendirmek
Associative Memory : İlişkili Bellek
Assume : Varsaymak
Assumption : Varsayım
Assurance : Güvence
Asterisk : Yıldız İmi
Asymetric Multiprocessing : Bakışımsız Çok İşlemci Kullanımı
Asymmetric : Bakışımsız
Asynchronous : Zamanuyumsuz, Eşzamanlı Olmayan
Asynchronous Procedure Call (APC) : Eşzamanlı Olmayan Yordam Çağrısı (APC)
Asynchronous Refresh : Zaman Uyumsuz Yenilemek
Attach (Hardware) : Bağlamak
Attach (Software) : İliştirmek, Eklemek
Attachment : Ek
Attachment (Hardware) : Bağlantı
Attended Operation : Gözetimli İşlem, Gözetimli İşletim
Attendee Availability : Katılan Uygunluğu
Attention : Uyarı, Dikkat
Attenuation : Zayıflama
Attribute : Öznitelik
Attribute Object : Öznitelik Nesnesi
Audible : Sesli
Audio : Ses, İşitsel
Audio Cd : Ses Cd’si
Audio Configuration : Ses Yapılandırması
Audio Data Rate : Ses Veri Oranı
Audio Delay : Ses Gecikmesi
Audio Driver : Ses Sürücüsü
Audio Driver : Ses Sürücüsü
Audio Preroll : Ses Önsarması
Audio Tape : Ses Bandı
Audio Transform Filter : Ses Dönüşüm Filtresi, Ses Dönüşüm Süzgeci
Audio Tuning Wizard : Ses Ayarlama Sihirbazı
Audio/Video : Ses/Görüntü
Audit : Denetlemek
Audit Flag : Denetim Bayrağı
Audit Trail : Denetleme İzi
Auditing : Denetleniyor, Denetliyor
AUP : Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları
Authenticate : Kimlik Denetle, Doğrula
Authentication : Kimlik Denetleme, Doğrulama
Authentication Header : Kimlik Denetleme Başlığı
Authentication Package : Kimlik Denetleme Paketi
Authentication Ticket : Kimlik Denetleme
Authenticode (TM) Security Technology : Kimlik Denetleme Güvenliği Teknolojisi
Authority : Yetki, Yetkili
Authority : Yetkili, Yetki
Authorization : Yetkilendirme
Authorize : Yetkilendirmek
Authorized : Yetkili
Authorized User : Yetkili Kullanıcı
Auto : Özdevimli
Auto-adjust : Özdevimli Ayar
Auto-answer : Özdevimli Yanıt
Autoarchive : Özdevimli Arşiv
Auto-arrange : Özdevimli Yerleştir
Auto-attach : Özdevimli İliştir
Auto-call : Özdevimli Çağırma
Auto-clipart : Özdevimli Küçük Resim
Auto-configure : Özdevimli Yapılandır
Autocontent Wizard : Özdevimli İçerik Sihirbazı
Autocorrect : Özdevimli Düzeltme
Autocorrelation : Özdevimli İlinti, Özdevimli Bağlantı
Auto-data Tips : Özdevimli Veri İpuçları
Auto-Dim : Özdevimli Karartma
Auto-Dim İnterval : Özdevimli Karartma Arası
Auto-disconnect : Özdevimli Bağlantı Kesme
Auto-exposure : Özdevimli Pozlandırma
Auto-Feed : Özdevimli Besleme
Auto-fit İnto Title Bar Area : Başlık Çubuğu Alanına Özdevimli Sığdır
Auto-focus : Özdevimli Odak, Otomatik Odaklamak
Auto-Fokus : Özdevimli Netlik
Autoformat : Özdevimli Biçimlendirme
Auto-hide : Özdevimli Gizle, Otomatik Gizlemek
Auto-link : Özdevimli Bağ
Auto-logon : Özdevimli Bağlantı
Auto-mark Index Entries : İndeks Girdilerini Özdevimli İmle
Automate : Özdevinirleştir
Automated Teller Machine : Bankamatik, Özdevimli Vezne
Automatic : Özdevimli Olarak
Automatic Configuration Set : Özdevimli Yapılandırma Kümesi
Automatic Data Protection : Özdevimli Veri Koruma
Automatic Settings : Özdevimli Ayarlar
Automatic Startup : Özdevimli Başlama
Automatic Volume Control (AVC) : Özdevimli Ses Düzeyi Kontrolü
Automatic Working Set Trimming : Özdevimli Çalışma Kümesi Kırpılması
Automatically : Özdevimli, Özdevimli Biçimde
Automation : Özdevinim, Otomasyon
Autonomous System Boundary Router : Özerk Sistem Sınır Yönlendiricisi
Auto-order : Özdevimli Sırala
Auto-outline : Özdevimli Seviyelendir
Auto-Proxy Script : Özdevimli Vekil Betiği
Auto-rewind : Özdevimli Geri Sar
Autosave : Özdevimli Kaydetme
Autosave Frequency : Özdevimli Kaydetme Sıklığı
Auto-save On Submit : Gönderme Sırasında Özdevimli Kaydetme
Auto-scale : Özdevimli Ölçeklendir
Auto-scaling : Özdevimli Ölçeklendirme
Auto-select : Özdevimli Seçme
Auto-selected : Özdevimli Seçili
Auto-space : Özdevimli Boşluk
Autostatic : Özdevimli Durağan
Auto-style Conflict : Özdevimli Biçem Çakışması
Auto-submit Transactions : Özdevimli Teslim İşlemleri
Auto-suspend Özdevimli Bekletme, : Özdevimli Askıya Alma
Autotext Name : Özdevimli Metin Adı
Auto-update : Özdevimli Güncellemek
Aux : Auxilary
Auxiliary (Aux) : Yardımcı
Auxiliary Class : Yardımcı Sınıf
Auxiliary Storage : Yardımcı Bellek, Depo
Availability : Kullanılabilirlik
Available : Kullanılabilir
Available Context : Kullanılabilir İçerik
Available Memory : Kullanılabilir Bellek
AVC : Automatic Volume Control
Average : Ortalama
Average Data Rate : Ortalama Veri Hızı
Average Incrementor : Ortalama Artırıcı
Average Sync Offset (Msec) : Ortalama Eşzamanlama Kayması (Msn)
Awk : Awk Dili
Axis : Eksen
Axis Gridlines : Eksen Kılavuz Çizgileri
Axis Translation Line : Eksen Kaydırma Çizgisi
Babble : Parazit
Backbone : Omurga
Backend : Arka Uç
Background : Artalan, Zemin
Background Job : Artalan İşi
Background Mode : Artalan Kipi
Backlighted : Arkadan Aydınlatmalı
Backlit : Arkadan Aydınlatmalı
Backlog : Birikim
Backout : Geri Çekmek
Backslash : Sola Eğik Çizgi, Sola Yatık bölü Çizgisi
Backspace : Geriletmek
Backspace Key : Geri Tuşu, Geriye Doğru Sil Tuşu
Backspace Key Sends : Backspace Tuşu Gönderir
Backtab : Geri Sekme
Backtracking : Gerileme
Backup : Yedekleme, Yedeklemek, Yedek
Backup Copy : Yedek Kopya
Backup Device : Yedekleme Aygıtı
Backup Domain Controller (BDC) : Yedek Etki Alanı Denetleyicisi
Backup Frequency : Yedekleme Sıklığı
Backup Operators : Yedekleme İşleticileri, İşletmenleri
Backup Schedule : Yedekleme Zamanlaması
Backup Set : Yedek Kümesi
Backup Site Controller : Yedekleme Bölge Denetleyicisi
Backup Wizard : Yedekleme Sihirbazı
Backward : Geriye
Backwards Compatibility : Geriye Uyumluluk, Öncekileri Destekleme
Bad Format : Hatalı Biçim
Bad Sector : Bozuk Kesim
Bad-Block Map : Bozuk Blok Adresleme
Bad-Sector Mapping : Bozuk Kesim Adresleme
Balance : Denge, Dengelemek
Band : Bant, Kuşak
Band Printer : Kuşak Yazıcı
Bandwidth : Bant Genişliği
Bank : Sıra
Bank Select : Sıra Seçimi
Banner : Büyük Başlık, Afiş
Bar : Çubuk
Bar Chart : Çubuk Grafiği
Bar Chart : Çubuk Grafik
Barcode : Çubukkod
Barcode Slot Reader : Yuvalı Çubukkod Okuyucu
Barcode Wand : Çubukkod Kalemi
Base : Temel, Ana, Taban
Base Address : Taban Adresi
Base Port Address : Temel Bağlantı Noktası Adresi
Base Register : Taban Yazmacı
Base Unit : Temel Birim
Baseband : Ana Bant
Baseline : Taban Çizgisi
Basic : Temel, Ana
Basic Partitions : Temel Bölümler
Batch : Toplu İş, Yığın
Batch File : Toplu İş Kütüğü
Batch Job : Toplu İş Görevi
Batch Processing : Toplu İşlem
Battery : Pil, Akü
Battery Life : Pil, Akü Ömrü
Battery Pack : Pil, Akü Takımı
Baud : Bilgi İşleme Hızı Birimi
Baud Rate : Bilgi Akış Hızı Birimi.Baud Hızı
BBS : bk. Bulletin Board System
BDC : bk.Backup Domain Controller
Beam : Işın
Beep : Bip
Before-İmage : Görüntü Öncesi
Bell : Zil
Belt : Kuşak
Benchmark : Karşılaştırma
Benchmark Test : Karşılaştırma Deneyi
Bent Arrow : Bükülü Ok
Bias : Sapmak, Yanlılık, Öngerilim
Bidirectional : Çift Yönlü
Bidirectional Support : Çift Yönlü Destek
Bin Sele Bin Feed : Seleden Besleme
Binary : İkili
Binary Code : İkili Kod
Binary Digit : İkili Sayı
Binary File : İkili Kütük, İkili Dosya
Binary Search : İkiye Bölerek Arama, İkili Arama
Binary System : İkili Sayı Sistemi
Binary-Coded Decimal (BCD) : İkili Kod Onlusu
Bind : Bağlamak
Bindery : Bağlayıcı
Binding Margins : Cilt Payı
Bionics : Dirimkurgu, Biyonik
Bipolar : İki Kutuplu
Bistable : İki Durumlu
Bit : Temel Veri Ölçü Birimi, Bit, İkil
Bit Rate : İkil Hızı
Bitmap : Biteşlem, İkieşlem, İkieşlemli
Bitmapped : İkil Eşlemli, İkeşlemli
Bits Per Character (BPC) : Karakter Başına İkil (KBİ)
Bits Per Second (BPS) : İkil/Saniye, Saniye Başına İkil (SBİ)
Black-And-White (BW) : Siyah Beyaz
Blank : Boş, Boşluk
Blank Backup : Boş Yedek
Blank Character : Boşluk Karakteri
Blank Restore : Boş Geri Yükleme
Blend : Geçişme.
Blink : Yansön
Block : Öbek, Blok
Block : Öbek
Block Copy : Öbek Kopyalama
Block Delete : Öbek Silme
Block Move : Öbek Taşıma
Block Number : Öbek Numarası, Öbek Sayısı
Block Selection : Öbek Seçimi
Blur : Bulanık
BNC : Tak Çevir
BNC Connector : Tak Çevir Bağlayıcısı
Board : Kart
Body : Gövde
Boilerplate Text : Ortak Metin
Bold : Koyu
Boldface : Kalın, Dolgun
Bookmark : Yer İmi, İşaret
Bookmarked Area : Yer İmli Alan, İşaretli Alan
Boolean : Boole’ca, Boole’sal
Boolean Algebra : Boole Cebiri
Boolean Character : Boole Damgası
Boolean İnstructions : Boole Komutları
Boolean Operator : Boole İşlemcisi
Boot : Önyükleme, Açılış
Boot Floppy : Açılış Disketi
Boot Loader : Açılış Yükleyicisi
Boot Manager : Açılış Yöneticisi
Boot Record : Açılış Kaydı
Boot Sector : Önyükleme Kesimi, Açılış Kesimi
Bootcode : Açılış Kodu
Bootcode File : Açılış Kodu Dosyası
Bootstrap : Önyükleyici
Border : Kenar
Bottom : Alt
Bottom Margin : Alt Kenar Boşluğu
Bottom Tray : Alt Tepsi
Bottom-Up Parsing : Aşağıdan Yukarıya Ayrıştırma
Bottom-Up Programming : Aşağıdan Yukarıya Programlama
Bounce : Geri Dönme
Bouncekeys : Sıçrama Tuşları
Boundary : Sınır
Boundary Condition : Sınır Koşulu
Boundary Value : Sınır Değeri
Box : Kutu
Boxed Paragraph : Kutulanmış Paragraf
BPC : Bits Per Character
BPS : Bits Per Second
Bps : Saniyedeki Bit Sayısı.
Brace : Kaşlı Ayraç
Bracket : Köşeli Ayraç, Kümeleme Ayracı
Branch : Dal, Şube
Branching : Dallanma
Break : Kesmek, Kesme, Ara Verme
Breakdown : Aksaklık, Duraksatma, Bozulma
Break-Even Point : Başabaş Noktası
Breaking Link : Bağlantı Kesme
Breakpoint : Kesme Noktası, Duraksatma Noktası
Bridge : Köprü
Briefcase : Evrak Çantası
Brightness : Parlaklık
Bring To Front : Öne Getirmek
Broadband, Wideband : Geniş Bant
Broadcast : Yayımlamak
Broadcasting : Yayımlama
Broken Word : Bölünmüş Sözcük
Browse : Göz at, Göz Atmak
Browse The Network : Ağa Göz at
Browse The Web : Web’e Göz at
Brush : Fırça
Bubble Board : Kabarcık Kartı
Bubble Memory : Kabarcık Bellek
Bubble Sort : Elemeli Sıralama
Bucket : Kova
Buffer : Arabellek, Tampon Bellek, Geçici Bellek
Buffer : Yedek Zaman Aralığı
Buffering : Tampon Belleğe Alma, Tamponlama
Bug : Yanlış
Built-in : Yerleşik, Yapısal
Built-in : Yerleşik
Built-in Group : Yerleşik Grup
Built-in Method : Yerleşik Yöntem
Built-in Role : Yerleşik Görev
Bulk : Yığın
Bulk Storage : Yığın Bellek
Bullet : Madde İmi
Bulleted List : Madde İmli Liste
Bulleted Paragraph : Madde İmli Paragraf
Bulletin Board Services : Duyuru Tahtası Hizmetleri, İlan Tahtası Sistemleri
Bulletin Board System (BBS) : İlan Tahtası Sistemleri, Duyuru Tahtası Sistemi
Burned-in İmage : İzi Kalan Görüntü
Burn-in : Çalış-sına
Burst : Kağıt Ayırmak
Burst Mode : İletim Kipi
Burster : Kağıt Ayırıcı
Bus : Yol
Bus Mouse : Seri Bağlantılı Fare
Business Case : Olur Durumu
Busy : Meşgul, Kullanımda
Button : Düğme
Bypass : Atlamak
Byte : Bayt
CA : Certificate Of Authenticity
Ca/Cg : Computer Animation / Computer Graphics
Cabinet : Dolap
Cable : Kablo
Cache : Önbellek
Cache (To) : Önbelleğe Yerleştirme
Cache Buffer : Ön Tampon Bellek, Ön Bellek Tamponu
Cache Manager : Önbellek Yöneticisi
Cached Copy : Önbellekteki Kopya
Caching : Önbelleğe Alma
CAD : Computer Aided Design
CAE : Computer Aided Education
CAE : Computer Aided Engineering
Calculate : Hesaplamak
Calculator : Hesap Makinesi
Calendar : Takvim
Calendar Control : Takvim Denetimi
Calibrate : Ayarlamak
Call : Arama, Çağırmak, Çağrı
Callback : Geri Arama
Callback Number : Geri Aranacak Numara
CAM : Computer Aided Manifacturing
Camcorder : Camera+Recorder Kaydedici Kamera
Camera : Kamera
Campus : Wide Information System (CWIS) Kampüs Çapında Bilgi Sistemi
Cancel : İptal
Cancel Button : İptal Düğmesi
Canceling (Of A Job) : İptal Ediliyor, Vazgeçiliyor
Capability : Yetenek
Capacity : Sığa
Capital Letter Büyük Harf
Capitalization : Büyük Harfe Çevirme
Capitalized Letter : Büyüğe Çevrilmiş Harf
Caps : Capitals
Caps Lock : Büyük Harf Kilidi
Caption : Başlık
Capture : Yakalamak, Tutmak
Carbon Copy (CC) : Bilgi İçin
Carbon Copy List : Bilgilendirilecekler Listesi
Card : Kart
Card Labels : Kart Etiketleri
Cardinal Numbers : Sayma Sayıları
Caret : Düzeltme İmi, Düzeltme İşareti
Carriage Return : Satır Başı
Carrier : Taşıyıcı
Carry : Elde
Cartridge : Kutucuk, Kartuş
Cartridge Drive : Kartuş Sürücüsü
Cartridge Tape Unit : Kartuş Teyp Birimi
Cascade : Basamaklamak
CASE : Computer Aided Software Engineering
Case Conversion : Büyük Küçük Harf Dönüşümü
Case Sensitive : Büyük Küçük Harfe Duyarlı
Case Study : Örnek Olay İncelemesi, Durum Çalışması
Cash : Nakit
Cash Register : Yazar Kasa
Cassette : Kaset
Catalog : Katalog
Category : Ulam, Kategori
Category Axis : Kategori Ekseni
Category Axis Scale : Kategori Ekseni Ölçeği
Category Labels : Kategori Etiketleri
Cathode Ray Tube : Katot Işınlı Tüp
CC : Carbon Copy
CD : Compact Disc
Cd Boot Disk YD : Önyükleme Disketi, YD Açılış Disketi
CD Burner : YD Yazar
CD Player : YD Okuyucusu
CD Tray : YD Tepsisi
CD-Audio : Müzik Cd’lerinin Yayımlandığı Ortam
CDD : Charge Coupled Device
CD-Rom : YD Sürücüsü, Yoğun Disk
CD-Rom Changer : YD Sürücü Değiştiricisi
CD-Rom Driver : YD Sürücü
CD-Rom-Player : YD Okuyucu
Cell : Hücre, Göze
Cell Protection : Hücre Koruması, Göze Koruması
Cell Range : Hücre Erimi, Göze Erimi
Center Merkez, : Orta Nokta, Ortalamak
Center Alignment : Ortalamak
Centimeters : Santimetre
Central : Merkezi
Central Processing Unit : Ana İşlem Birimi, Merkezi İşlem Birimi
Central Processing Unit (CPU) : Merkezi İşlem Birimi
Centralized Administration : Merkezi Yönetim
Certificate Authority : Sertifika Yetkilisi, Özgünlük Yetkilisi
Certificate of Authenticity (CA) : Özgünlük Belgesi
Certificate Request File : Sertifika İstek Dosyası
Certificate Server : Sertifika Sunucusu
Certificate Server Configuration : Sertifika Sunucusu Yapılandırma
Certificate Server Configuration Wizard : Sertifika Sunucusu Yapılandırma Sihirbazı
Certificate, Certification : Onay Belgesi, Sertifika
CGA : Computer Graphics Adapter
CGM İmport Filter : CGM Alma Süzgeci
Chained File : Zincirleme Kütük
Chained List : Zincirleme Liste
Chaining : Zincirleme
Challenge-Respond Method : Kimlik Sorma/Yanıt Verme Yöntemi
Change : Değiştirmek
Changer : Değiştirici
Channel : Kanal
Channel Guide : Kanal Kılavuzu
Channel Refresh : Kanal Yenileme
Channel Screen Saver : Kanal Ekran Koruyucusu
Channel-Attached : Kanala Bağlı Chapter Bölüm
Chapter Heading : Bölüm Başlığı
Char Pitch : Karakter Kaydırma
Char Right Extend : Sağ Karakter Uzatma
Character : Karakter, Damga
Character Delay : Karakter Gecikmesi, Damga Gecikmesi
Character Format : Karakter Biçimi, Damga Biçimi
Character Map : Karakter Eşlem, Damga Eşlem
Character Mapping : : Karakter Eşleştirme, Damga Eşleştirme
Character Preview : Karakter Önizleme, Damga Önizleme
Character Recognition : Karakter Tanıma, Damga Tanıma
Character Repeat : Karakter Yineleme, Damga Yineleme
Character Scaling : Karakter Ölçekleme, Damga Ölçeklendirmesi
Character Set : Karakter Kümesi, Damga Kümesi
Character Set : Mapping Karakter Kümesi Eşleştirmesi
Character String : Karakter Dizgisi, Damga Dizgisi
Character Style : Karakter Stili, Damga Stili
Character Width Grid : Karakter Genişliği Kılavuzu, Damga Genişliği Kılavuzu
Characteristic : Özellik
Characters Per Inch (CPI) : Karakter/İnç, İnç Başına Karakter Sayısı, İnç Başına Damga Sayısı
Charge Coupled Device (CDD) : Işığa Hassas Bir Elektronik Levha veya Kamera Çeşidi
Chart : Grafik
Chart : Çizelge
Chart Menu Bar : Grafik Menü Çubuğu
Chart Window : Grafik Penceresi
Chart Wizard : Grafik Sihirbazı
Chat : Söyleşi
Chat Room : Söyleşi Odası
Chat Room List : Söyleşi Odası Listesi
Chat Room Name : Söyleşi Odası Adı
Chat Room Topic : Söyleşi Odası Konusu
Check : Denetim, Sağlama
Check Bit : Sağlama Biti, Sağlama İkili
Check Box : Onay Kutusu
Check Digit : Sağlama Sayısı
Check Disk Options : Disk Denetimi Seçenekleri
Check Mark : Onay İmi
Check-Out : Çıkış Denetimi
Checkpoint : Denetim Noktası
Checkspelling : Yazım Denetimi
Checksum : Sağlama
Child : Alt
Child Domain : Alt Etki Alanı
Child Process : Alt İşlem
Chip : Yonga
Choice : Seçim
Choose S : eçmek
CIM : Computer Integrated Manufacturing
Cipher : Şifrelemek, Şifre
Circle : Çember, Dönge
Circuit : Çevrim, Devre
Circuit Switching : Çevrim Anahtarlama
Circular Dependency : Dairesel Bağımlılık, Döngüsel Bağımlılık
Circular Reference : Çevrimsel Gönderme
Circular Service Dependency : Dairesel Hizmet Bağımlılığı
Clamp : Kıskaç
Class : Sınıf
Class Access : Sınıf Erişimi
Class Container : Sınıf Kapsayıcısı
Class Driver List : Sınıf Sürücü Listesi
Class Module : Sınıf Modülü
Class Object : Sınıf Nesnesi
Class Store : Sınıf Deposu
Class Store Path : Sınıf Deposu Yolu
Classification : Sınıflama
Classify : Sınıflamak
Clause : Tümce
Cleaner : Temizleyici
Clean-Up Update : Temizleme Güncelleştirmesi
Clear : Temizlemek
Clear Session : Şifresiz Oturum, Serbest Oturum
Clearance : Yetki
Clear-Text Password : Şifrelenmemiş Parola
Click : Tıklatmak, Tıklamak
Clickable Map : Etkin Harita, Tıklanabilir Harita, Tıklama Eşleştirmeli Harita
Client : İstemci
Client Authentication : İstemci Kimlik Doğrulaması
Client/Server : İstemci/Sunucu
Client/Server Application : İstemci/Sunucu Uygulaması
Client-Only : Yalnızca İstemci
Client-Server : Model İstemci Sunucu Modeli
Clip : Kırpma, Tutturucu, Tutucu
Clipart : Kırpıntı Çizgi
Clipboard : Pano
Clipboard Clip : Pano Tutucusu
Clipboard Viewer : Pano Görüntüleyicisi
Clipbook Server : Pano Defteri Sunucusu
Clipbook Viewer : Pano Defteri Görüntüleyicisi
Clipper Object : Kesme Nesnesi
Clock : Saat
Clock Pulse, Clock Signal : Saat Vurumu
Clock Rate : Saat Vurum Sıklığı
Clocking : Saatle Denetim
Clockwise : Saat Yönü
Clone Settings : Kopya Ayarları
Cloning : Kopyalama, Eşlenikleme Ayarları, Eşlenkleme
Close : Kapatmak
Close Box : Kapatma Kutusu
Closed Cycle Control System : Kapalı Çevrime Denetimli Sistem
Closed Loop : Kapalı Döngü
Closed Routine : Kapalı Yordam
Closedown : Kapanış
Closing Parenthesis : Sağ Ayraç, Kapatma Ayracı
Cluster : Küme
Clustered Column Chart : Kümelenmiş Sütun Grafiği
CMS : Color Management System
Coated : Kaplanmış
Coaxial : Eşeksenli
Code : Kod
Code Page : Kod Sayfası
Code Page Switching : Kod Sayfası Değiştirme
Code Point : Kod Noktası
Code Set : Kod Kümesi
Coding : Kodlama
Coefficient : Katsayı
Coil : Sargı
Coincidence : Çakışma
Cold Start : Baştan Başlatma
Collapse : Daraltmak
Collate : Harmanlamak
Collating Sequence : Harmanlama Sırası
Collation : Karşılaştırma, Harmanlama
Collision Detection : Çarpışma Algılaması
Colon Alignment : Kolon Hizalama, Sütunsal Hizalama
Color : Renk
Color Graphics : Renkli Grafik
Color Graphics Adapter : Renkli Grafik Bağdaştırıcı
Color Management System (CMS) : Renk Yönetim Sistemi.
Color Map : Renk Eşlemi
Color Palette : Renk Paleti
Color Wheel : Renk Tekeri
Colorization : Renklendirme
Column : Dikeç, Sütun
Column Align : Sütun Hizalama, Dikeç Hizalama
Column Boundaries : Dikeç Sınırları, Sütun Sınırları
Column Break : Dikeç Sonu, Sütun Sonu
Column Chart : Sütun Grafiği
Column Chart : Dikeç Grafiği, Sütun Grafiği
Column Heading : Dikeç Başlığı, Sütun Başlığı
Column Marker : Dikeç İmi, Sütun İmi
Column Value Directives : Sütun Değeri Yönergeleri, Dikeç Değeri Yönergeleri
Column Width : Dikeç Genişliği, Sütun Genişliği
Combination : Birleşim, Kombinasyon
Combination Box (Combo) : Birleşik Giriş Kutusu
Combination Key : Birleşik Tuş
Combine : Birleştirmek
Combo : Combination Box
Comics Mode : Karikatür Kipi
Comics User : Karikatür Kullanıcı
Comma : Virgül
Comma Alignment : Virgüle Göre Hizalama
Comma Delimited V : irgülle Sınırlanmış, Virgülle Ayrılmış
Command : Komut
Command Check : Komut Denetimi
Command File : Komut Kütüğü
Command İnterpreter : Komut Yorumlayıcı
Command Key : Komut Tuşu
Command Language : Komut Dili
Command Line : Komut Satırı
Command Menu : Komut Menüsü
Command Processor : Komut İşlemcisi
Command Prompt : Komut İstemi
Command Sequence : Komut Dizisi
Comment : Açıklama
Commercial E-Mail : Ticarî Elektronik Posta, Ticari E-Posta, Ticari El-Mek
Commit : Adamak
Committed Memory : Adanmış Bellek
Committed Page : Adanmış Sayfa
Common : Ortak, Genel
Common Area, Common Field : Ortak Alan
Common Programming Interface : Ortak Programlama Arabirimi
Common User Access : Ortak Kullanıcı Erişimi
Communication : İletişim
Communication Line : İletişim Hattı
Communication Link : İletişim Bağı
Communication Manager : İletişim Yöneticisi
Communication Network : İletişim Ağı
Communication Port : İletişim Kapısı
Communication Setting : İletişim Ayarları
Compact Computer : Yoğun Bilgisayar, Kompak Bilgisayar, Biparça Bilgisayar
Compact Disc (CD) : Yoğun Disk (YD)
Compact Layout : Yoğun Yerleşim, Kompak Yerleşim
Compact List : Aralıksız Liste, Kompak Liste
Compact System : Küçük Boyutlu Sistem, Kompak Sistem
Compaction : Sıkıştırma
Comparative Sort : Karşılaştırmalı Sıralama
Comparator : Karşılaştırıcı
Compare : Karşılaştırmak
Compatibility : Uyumluluk
Compatible : Uyumlu
Compatible Driver List : Uyumlu Sürücü Listesi
Compatible Timer Hardware Emulation : Uyumlu Zamanlayıcı Donanım Öykünmesi
Compilation : Derleme
Compile : Derlemek
Compiler : Derleyici
Compiler Generator : Derleyici Üreteci
Complement : Tümleyici
Complete : Tamamlanmış, Tam
Complete Trust : Model Tam Güvenlik Modeli
Complex : Karmaşık
Complex Number : Karmaşık Sayı
Component : Bileşen
Component Wizard : Bileşen Sihirbazı
Composite : Birleşik
Composite : Key Birleşik Tuş
Compound : Bileşik
Compound Document : Bileşik Belge
Compound Document Architecture : Bileşik Belge Mimarisi
Compress : Sıkıştırmak
Compressed Drive : Sıkıştırılmış Sürücü
Compressed File : Sıkıştırılmış Kütük, Sıkıştırılmış Dosya
Compressed Print : Sıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış Yazdırma
Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP) : Sıkıştırılmış Seri Hat Internet İletişim Kuralı
Compressed Size : Sıkıştırılmış Boyut
Compressed Text : Sıkıştırılmış Metin
Compressible Encryption : Sıkıştırılabilir Şifreleme
Compression : Sıkıştırma
Compression Agent : Sıkıştırma Aracısı, Sıkıştırma Ajanı
Compression Agent Settings : Sıkıştırma Aracısı Ayarları, Sıkıştırma Ajanı Ayarları
Compression Tool : Sıkıştırma Aracı
Compromise : Uzlaşma
Computational Linguistics : Bilişimsel Dilbilim
Compute : Hesaplamak
Computer Aided Design (CAD) : Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education (CAE) : Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering (CAE) : Bilgisayar Destekli Mühendislik (Bdm)
Computer Aided Manifacturing (CAM) : Bilgisayar Destekli Üretim
Computer Aided Manufacturing : Bilgisayar Destekli Üretim (Bdü)
Computer Aided Software Engineering (CASE) : Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği
Computer Animation / Computer Graphics : Bilgisayar Canlandırması / Bilgisayar Grafiği
Computer Center : Bilgisayar Merkezi
Computer Conferencing : Bilgisayar Ortamlı Toplantı
Computer Crime : Bilgisayar Suçu
Computer Graphics Adapter (CGA) : Video Ara Yüz Ölçünü
Computer Integrated Manufacturing (CIM) : Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
Computer Management : Bilgisayar Yönetimi
Computer Object : Bilgisayar Nesnesi
Computer Profile : Bilgisayar Profili
Computer Science : Bilgisayar Bilimi
Computer Simulation : Bilgisayar Simülasyonu, Bilgisayar Benzetimi
Computer Standby : Sistem Beklemesi
Computerize : Bilgisayara Uyarlamak, Bilgisayarla Yapmak
Computerized : Bilgisayar Donanımlı
Computerized Numerical Control : Bilgisayarlı Sayısal Denetim
Concatenate : Bitiştirmek
Concatenated Field : Bitiştirilmiş Alan
Concentrator : Yoğunlaştırıcı
Conceptual : Kavramsal
Concrete : Somut
Concurrent : Koşutzamanlı
Concurrent Application : Koşutzamanlı Uygulama
Concurrent Hard Disk Access : Koşutzamanlı Sabit Disk Erişimi
Concurrent Video Update : Koşutzamanlı Görüntü Güncelleştirme
Condense : Yoğunlaştırmak
Condensed Print : Sıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış Yazdırma
Condition : Koşul
Conditional Compilation : Koşullu Derleme
Conditional Format : Koşullu Biçimlendirme
Conditional Instruction : Koşullu Yönerge
Conditional Section : Koşullu Kısım
Conditional Transfer : Koşullu Aktarma
Conduit : Kablo Kanalı
Cone Chart : Koni Grafiği
Conference : Konferans, Toplantı
Conference Manager : Toplantı Yöneticisi
Conferencing Directory Server : Toplantı Dizin Sunucusu
Conferencing Utility Konferans : Hizmet Programı
Confidential : Gizli
Configuration : Konfigürasyon, Yapılandırma
Configuration Wizard : Yapılandırma Sihirbazı
Configurator : Yapılandırıcı
Configure : Yapılandırmak
Confirm : Doğrulamak, Onaylamak
Confirmation : Onay, Doğrulama
Conflict : Çakışmak, Karmaşa
Conflict Information : Çakışma Bilgisi
Conflicting Changes : Çakışan Değişiklikler
Conflicting Device List : Çakışan Aygıt Listesi
Congestion : Tıkanıklık
Conjunction : Birleşme
Connect : Bağlamak
Connected : Pin Bağlanılan Uç, Bağlanılan İğne, Bağlı Uç
Connection : Bağlantı
Connection Device : Bağlantı Aygıtı
Connection Timeout : Bağlantı Zaman Aşımı Süresi
Connection-Based : Bağlantı Tabanlı
Connectionless Delivery System : Bağlantısız Dağıtım Sistemi
Connection-Oriented : Bağlantı Yönelimli
Connectivity : Bağlanırlık
Connector : Bağlayıcı
Consecutive : Ardışık
Consistency : Tutarlılık
Consistency : Tutarlılık
Consistency Error : Tutarlılık Hatası
Console Konsol : İşletmen Uçbirimi
Constant : Sabit, Değişmez
Constrain S : ınırlamak, Kısıtlamak
Constraint : Kısıt
Contact : Değmek, İlişki Kurmak
Contact Information : Bağlantı Bilgisi
Contact Manager : Kişi Yöneticisine
Container : Kap, Kapsayıcı
Container Merge : Kapsayıcı Birleştirmesi, Kap Birleştirme
Content : İçerik
Contention : Çekişme
Contents : İçindekiler
Context : Bağlam
Context Menu : İçerik Menüsü, Bağlam Menüsü
Context Record : İçerik Kaydı, Bağlam Kaydı
Context Sensitive : İçeriğe Duyarlı, Bağlama Duyarlı
Context Switching : İçerik Değiştirmesi
Context-Free : Bağımsız Bağlam Duyarsız
Contextual Help : Bağlamsal Yardım
Contiguous : Bitişik
Continuation : Sürdürme, Süren
Continuation : Character Sürdürme Karakteri, Devam Karakteri
Continue S : ürdürmek, Sürmek, Devam Etmek
Continuous : Sürekli, Devamlı
Continuous : Feed Sürekli Besleme
Continuous Paper : Sürekli Kağıt
Contractor : Y üklenici
Contrast : Kontras, Karşıtlık
Contrast Control : Karşıtlık Ayarı, Kontras Ayarı
Contrast Ratio : Karşıtlık Oranı, Kontras Oranı
Control : Denetlemek, Denetim
Control Ball : Denetim Topu
Control Character : Denetim Karakteri
Control Codes : Denetim Kodları
Control Handler : Denetim İşleyicisi
Control Menu : Denetim Menüsü
Control Objects : Denetim Nesneleri
Control Panel : Denetim Masası
Control Panel Applet : Denetim Masası Uygulaması
Control Toolbox : Denetim Araç Kutusu
Control Unit : Kontrol Birimi, Denetim Birimi
Control Wizard : Denetim Sihirbazı
Controller : Denetleyici, Denetmen, Denetici
Convention : Kural
Conventional : Geleneksel
Convergence : Kümelenme, Yakınsama, Yaklaşma
Conversational : Etkileşimli
Conversion : Dönüştürme
Convert : Dönüştürmek
Converter : Dönüştürücü
Convex : Dışbükey
Cooperative Processing : İşbirlikli İşlem, İmeceli İşlem
Coordinate : Eşgüdümlemek
Coordination : Eşgüdüm
Coordinator : Eşgüdümcü
Coprocessor : Yardımcı İşlemci
Copy : Kopyalamak
Copy Protection : Kopya Koruması
Copyright : Telif Hakkı
Cord : Kablo
Core (Memory) : Çekirdek (Bellek)
Corequisite : Yankoşul
Coresident : Birlikte Yerleşik
Corner : Köşe
Corporate Or Workgroup : E-Mail Service Şirket Veya Çalışma Grubu Elektronik Posta Hizmeti
Correct : Doğru
Correction : Düzeltme
Corrective Maintenance : Onarım
Correlation : İlinti
Correspondence : Yazışma
Corresponding : İlişkin
Corruption : Bozulma
Count : Saymak
Counter : Sayaç
Counter Clockwise : Saat Yönünün Tersi
Coupler : Birleştirici
Coupling : Eşleme
Cover Page : Kapak
CPI : Characters Per Inch
CPM : Critical Path Method
CPU : Central Processing Unit
Cracker : Sistem Kırıcı
Crash Dump : Çöküş Boşalımı
Create : Yaratmak
Creator : Oluşturucu, Yaratıcı
Creator ID : Oluşturucu Kimliği
Creator Owner : Oluşturucu İyesi
Credentials : Tanıtımlar
Criteria : Ölçüt
Critical : Önemli, Kritik
Critical Battery : Alarm Kritik Düzeyde Pil Uyarısı
Critical Path : Kritik Yol
Critical Path Method (CPM) : Kritik Yol Yöntemi
Critical Section : Kritik Bölüm, Kritik Kesim
Critical Services : Kritik Hizmetler, Önemli Hizmetler
Crop Mark : Kırpma İmi
Cropping : Kırpma
Cross Reference : Çapraz Başvuru
Cross-Domain : Etki Alanları Arası
Cross-Encrypted : Çapraz Şifreli
Crosshair Cursor, Hair Cross Cursor : İnce Artı İmleci
Crosstalk : Ses Karışımı
Cryptanalist : Şifre Çözümleyici
Cryptographic : Şifrelemeyle İlgili
Cryptography : Şifreleme
C-SLIP : Compressed Serial Line Internet Protocol
Cumulative : Birikimli
Cumulative Error : Birikimli Hata
Currency Symbol : Para Birimi Simgesi
Current : Akım, Yürürlükteki
Current : Yürürlükteki, Geçerli, Şu Anki
Current Control Set : Geçerli Denetim Kümesi
Current Date : Günün Tarihi
Current Directory : Geçerli Dizin
Current Document : Geçerli Belge
Current Drive : Geçerli Sürücü
Current Library : Geçerli Kitaplık
Current Release : Geçerli Yayım, Güncel Yayım
Current Time : Şu Anki Saat
Current View : Etkin Görünüm
Cursor : İmleç
Cursor Control Keys : İmleç Denetim Tuşları
Cursor Keypad Mode : İmleç Tuş Takımı Kipi
Cursor Movement Key : İmleç Yön Tuşu
Curve : Eğri, Kavis
Custom : Özel
Custom Chart Type : Özel Grafik Türü
Custom Colors : Özel Renkler
Custom Dictionary : Özel Sözlük
Custom Game Controller : Özel Oyun Denetleyicisi
Custom Options : Özel Seçenekler
Custom Preview Area : Özel Ön İzleme Alanı
Custom Scale Factors : Özel Ölçek Etkenleri
Custom Scan Resolution : Özel Tarama Çözünürlüğü
Custom Schedule : Özel Zaman Çizelgesi
Customer Support : Müşteri Desteği
Customizable : Uyarlanabilir
Customize : Uyarlamak
Cut : Kes , Kesmek
Cut And Paste : Kesmek Ve Yapıştırmak
CWIS : .Campus Wide Information System
Cybernetics : Güdümbilim, Sibernetik
Cycle : Dönüş, Çevrim, Salınım
Cycle Time : Çevrim Süresi
Cyclic : Salınımsal, Çevrimsel
Cylinder : Silindir
Cylinder Chart : Silindir Grafiği
DA : Display Adapter
DA Conversion : Digital Analogue Conversion
DA Converter : Digital Analogue Converter
Daemon : Bekletici Program
Daily : Günlük
Daisy-Chain : Papatya Dizimi
Damage : Zarar Vermek
Dash : Kısa Çizgi, Tire
Dashed Line : Kesikli Çizgi
DAT : Digital Audio Tape
Data : Veri
Data Access : Veri Erişimi
Data Bank : Veri Bankası
Data Bus : Veri Yolu
Data Collection Terminal : Veri Toplama Uçbirimi
Data communication : Veri İletişimi
Data Communucations Equipment (DCE) : Veri İletişim Donatımı
Data Dictionary : Veri Sözlüğü
Data Dispenser : Veri Dağıtıcısı
Data Document : Veri Belgesi
Data Entry : Veri Girişi
Data File : Veri Kütüğü
Data İntegrity : Veri Bütünlüğü
Data İnterchange Format : Veri Değişim Biçimi
Data Link : Veri Bağlantısı
Data Link Layer : Veri Bağlantı Düzeyi, Veri Bağlantısı Katmanı
Data Management : Veri Yönetimi
Data Model : Veri Modeli
Data Processing : Bilgi İşlem
Data Processing Center : Bilgi İşlem Merkezi
Data Protection : Veri Koruma
Data Rate : Veri Hızı
Data Receiver : Veri Alıcı
Data Record : Veri Kaydı
Data Recorder : Veri Kaydedicisi
Data Reduction : Veri Azaltma
Data Reference : Veri Gönderisi, Veri Başvurusu
Data Reference Line : Veri Gönderim Çizgisi, Veri Başvuru Hattı
Data Repository : Veri Havuzu
Data Security : Veri Güvenliği
Data Set : Veri Öbeği, Veri Kümesi
Data Signalling Rate : Veri İletişim Hızı
Data Sink : Veri Biriktirici
Data Source : Veri Kaynağı
Data Storage Density : Veri Saklama Yoğunluğu
Data Storage Unit : Veri Saklama Birimi
Data Structure : Veri Yapısı
Data Tablet : Veri Tableti
Data Transcription : Veri Çevriyazısı
Data Transfer : Veri Aktarımı
Data Transfer Rate : Veri Aktarım Hızı
Data Transmission : Veri İletimi
Data Type : Veri Türü
Data/Text Merge : Veri/Metin Birleştirme
Database : Veritabanı
Database Background : Veritabanı Artalanı
Database Column Name : Veritabanı Sütun Adı
Database Integrity : Veritabanı Bütünlüğü
Database Management System (DBMS) : Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)
Database Utilities : Veritabanı Hizmet Programları
Database Window : Veritabanı Penceresi
Database Wizard : Veritabanı Sihirbazı
Datasheet : Veri Sayfası
Datatext : Veri Metni
Date Format : Tarih Biçimi
DBMS : Database Management System
DCE : . Data Communucations Equipment
Deactivate : Etkinliğini Kaldırmak, Edilgenleştirmek
Dead Key : Konum Atlatmayan Tuş
Deadline : Son Gün
Deadlock : Kaynak Bekleme, Kilitlenme
Deadlock Condition : Kaynak Bekleme Durumu
Deallocate : Serbest Bırakmak
Debug : Hata Ayıklaması
Debug Monitor : Hata Ayıklama Monitörü, Hata Ayıklama İzleyicisi
Debug Window : Hata Ayıklama Penceresi
Debugger : Hata Ayıklayıcı
Debugger Breakpoint : Hata Ayıklayıcı Bekleme Sınırı, Hata Ayıklama Denetim Noktası
Debugging : Hata Ayıklama
Decentralized Prosessing : Dağınımlı İşlem
Decimal : Onlu, Ondalık
Decimal Aligned : Ondalık Hizalı
Decimal Alignment : Ondalık Hizalama
Decimal Character : Ondalık Karakter
Decimal Place : Ondalık Basamak
Decimal Point : Ondalık Ayırıcı, Ondalık İşareti
Decimal Tabs : Ondalık Sekmeler
Decimal Tabstop : Ondalık Sekme Durakları
Decimal Value : Ondalık Değer
Decipher : Şifre Çözmek
Decision : Karar
Decisional Database : Kararsal Veritabanı
Deck : Deste
Declaratives : Bildirimler
Declare : Bildirmek
Decode : Kod Çözmek
Decoder : Kod Çözücü, Şifre Çözücü
Decompile : Kaynak Koda Dönüştürme, Geri Derleme
Decompress : Açmak
Decompression : Açma
Decrease : Azaltmak
Decrement : Azalım
Decrypt : Şifre Çözmek
Dedicate : Adamak
Dedicated : Adanmış
Default : Varsayılan
Default : Geçerli, Varsayılan
Default Value : Varsayılan Değer
Defer : Ertelemek
Deferred Procedure Call (DPC) : Ertelenmiş Yordam Çağrısı
Define : Tanımlamak
Definite : Kesin
Definition : Tanım
Deflection : Saptırma
Deflector : Saptırıcı
Defragment : : Birleştirmek, Bütünleştirmek
Degradation Bozulma, Verim Kaybı
Degree : Derece
Del Key : Delete Key
Delay : Geciktirmek
Delay Time : Gecikme Süresi
Delegate : Yetki Aktarmak
Delegation Lifetime : Yetkilendirme Süresi
Delete : Silmek
Delete Cleaner : Temizleyici Sil
Delete Files : Dosya [S]İl
Delete Key : Sil Tuşu
Delete Key : Sil Tuşu
Deletion Mark : Silme İmi
Delimiter : Sınırlayıcı
Delivery : Teslim
Demand : İstem
Demand Multiplexing : İstem Çoklama
Demand Paging S : ayfalama İstemi
Demand-Dial Interface Wizard : Çevirme Arayüzü Birimi İstek Sihirbazı
Demodulate Kip : Çözmek
Demodulator Kip : Çözücü
Demonstration : Gösteri
Demote : İndirgemek
Demount : Bağlantıyı Kaldırma
Density : Yoğunluk
Dependency Service : Bağımlılık Hizmeti
Dependent : Bağımlı
Deployment : Yerleştirme, Konuşlandırma
Desaturate : Solgunluk, Solgunlaştırmak
Descender : Harfin Kuyruğu, Harf Kuyruğu
Descending : Azalan
Descending : Order Azalan Sıra
Descent : Harfin Kuyruğu, Harf Kuyruğu
Description : Betimleme, Açıklama
Deselect : Seçimi Kaldırmak
Design Tasarım, : Tasarlamak
Design Mode : Tasarım Kipi
Designation : Belirleme, Atama
Desired Access Rights : İstenilen Erişim Hakları
Desk : Masa
Desk Accessory : Masa Donatısı
Desktop : Masaüstü
Desktop Configuration : Masaüstü Yapılandırması
Desktop Manager : Masaüstü Yöneticisi
Desktop Pattern : Masaüstü Deseni
Desktop Publishing : Masaüstü Yayımcılık
Desktop Update : Masaüstü Güncelleştirme
Destination : Varış, Hedef
Destination Address : Varış Adresi
Destination Container : Hedef Kabı
Destructive : Yıkıcı, Bozucu
Destructive Read : Bozucu Okuma
Detach : Ayırmak
Detached Program : Bağımsız Program
Detail : Ayrıntı
Detail Report : Ayrıntı Raporu
Detectable : Algılanabilir
Determinant : Belirteç
Develop : Geliştirmek
Developer : Geliştirici
Development Tool : Geliştirme Aracı
Device : Aygıt
Device Driver : Aygıt Sürücüsü
Device Driver Interface (DDI) : Aygıt Sürücüsü Ara Birimi
Device Fonts (Printer) : Aygıt Yazı Tipleri (Yazıcı)
Device Independent : Aygıttan Bağımsız
Device Independent Bitmap : Aygıttan Bağımsız İkil Eşlem
Device Management : Aygıt Yönetimi
Device Map : Aygıt Adresi
Device Object : Aygıt Nesnesi
Device Token : Aygıt Simgesi
Device-Specific Properties : Aygıta Özgün Özellikler
DFS : . Distrubuted File System
DFS Root : DFS Kökü
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
Diacritical Mark : Ayırıcı İm, Ayırıcı İşaret
Diagnose : Tanılamak, Tanı Koymak
Diagnosis : Tanı
Diagnostic : Message Tanı İletisi
Diagonal : Çapraz
Diagram : Çizge
Dial : Çevirmek
Dial Connection : Çevirme Bağlantısı
Dial Interface : Çevirme Arayüzü
Dial Tone : Çevir Sesi
Dial Wizard : Çevirme Sihirbazı
Dialed Line : Çevirmeli Hat
Dialog Box : İletişim Kutusu
Dial-Up : Çevirmeli
Dial-Up Connection : Çevirmeli Bağlantı
Dial-Up Networking : Çevirmeli Ağ
Dial-Up Networking Connection : Çevirmeli Ağ Bağlantısı
Dial-Up Networking Folder : Çevirmeli Ağ Dizin
Dial-Up Server : Çevirmeli Arama Sunucusu
Dial-Up Terminal : Çevirmeli Uçbirim
Dictionary : Sözlük
Differential Backup : Fark Yedeklemesi
Diffusion : Yayılma
Digit : Sayı
Digit : Basamak
Digit Substitution : Basamak Değiştirme
Digital : Sayısal
Digital Analog Converter : Sayısal Örneksel Dönüştürücü
Digital Analogue Conversion : Sayısal Örneksel Çevirici
Digital Analogue Converter : Sayısal Örneksel Çevirici
Digital Audio : Sayısal Ses Alma.
Digital Audio Tape (DAT) : Sayısal Ses Yazacı
Digital Computer : Sayısal Bilgisayar
Digital Id : Sayısal Kimlik
Digital Image Format : Sayısal Görüntü Biçimi
Digital Network Printing Software : Sayısal Ağ Yazdırma Yazılımı
Digital Signal Processing (DSP) : Sayısal Sinyal İşleme
Digital Versatile Disk (DVD) : Sayısal Çokyönlü Disk
Digital Video : Sayısal Görüntü
Digital Video Disk (DVD) : Sayısal Görüntü Diski
Digital Video Interface (DVI) : Sayısal Görüntü Arayüzü
Digitize : Sayısallaştırmak
Digitizer : Sayısallaştırıcı
Dim : Soluk, Donuk
Dimension : Boyut
Dimmed : Soluk
Dimmer Switch : Karartma Anahtarı
Diode : Diyot
DIP : . Dual In-line Package
Dip Switches : Ayar Anahtarları
Direct : Doğrudan
Direct Access : Doğrudan Erişim
Direct Access Storage : Doğrudan Erişimli Saklama
Direct Access Storage Device : Doğrudan Erişimli Saklama Aygıtı
Direct Address : Doğrudan Adres
Direct Current : Doğru Akım
Direct Memory Access (DMA) : Doğrudan Bellek Erişimi
Direction : Yön
Direction Keys : Yön Tuşları
Directory : Dizin
Directory Access Protocol : Dizin Erişim İletişim Kuralı
Directory Browsing : Dizine Gözatma
Directory Class Container : Dizin Sınıfı Kabı
Directory Listing : Dizin İçerik Listesi
Directory Location : Dizin Yeri
Directory Management : Dizin Yönetimi
Directory Replication Agent : Dizin Kopyalama Aracısı
Directory Server : Dizin Sunucusu
Directory Service : Dizin Hizmeti
Directory Service : Account Dizin Hizmeti Hesabı
Directory Service : Container (DSC) Dizin Hizmeti Kabı
Directory Service Migration Tool : Seyyar Dizin Hizmeti Aracı
Directory Service Names : Dizin Hizmeti Adları
Directory System Agent : Dizin Sistemi Aracısı
Directory System Protocol : Dizin Sistemi İletişim Kuralı
Directory Tree : Dizin Ağacı
Disable : Edilgenleştirmek
Disabled : Edilgenleştirilmiş
Disadvantage : Yarar Yitimi, Dezavantaj
Disappear : Yok Olmak
Disassemble : Ayırmak
Disaster : Yıkım, Felaket
Disaster Recovery : Yıkım Onarımı
Discard : Atmak
Disconnect : Bağlantıyı Kesmek
Discontinuous : Süreksiz
Discovery Wizard : Keşfetme Sihirbazı, Keşif Sihirbazı
Discrete : Ayrık
Discretionary Access Control : İsteğe Bağlı İletişim Denetimi
Discretionary Access List : İsteğe Bağlı Erişim Listesi
Discrimination : Ayrım
Disk : Disk
Disk Administrator : Disk Yöneticisi
Disk Array : Disk Dizisi
Disk Compression : Disk Sıkıştırması :
Disk Configuration : Disk Yapılandırması
Disk Controller : Disk Denetleyicisi
Disk Creation : Disk Yaratılması
Disk Defragmenter : Disk Birleştiricisi
Disk Drive : Disk Sürücü, Disk Sürücüsü
Disk Drive Failure Disk : Sürücü Bozulması
Disk Enclosure : Disk Kutusu
Disk Error : Disk Hatası
Disk Management : Disk Yönetimi
Disk Manager : Disk Yöneticisi
Disk Mirroring : Disk Yansılama
Disk Operating System (DOS) : Disk İşletim Sistemi
Disk Pack : Disk Paketi
Disk Partition : Disk Bölümü
Disk Quota : Disk Kotası
Disk Reattachment : Disk Yeniden Bağlama
Disk Recompresser : Disk Sıkıştırıcı
Disk Set : Disk Kümesi
Disk Space : Disk Alanı
Disk Striping : Disk Şeritleme
Disk Surface : Disk Yüzeyi
Disk Unit : Disk Birimi
Disk Volume : Disk Birimi
Disket : Disket
Diskette : Disket
Diskette-Only System : Salt Disketli Sistem
Dismount : Kaldırmak
Dispatch : Dağıtmak
Dispatcher : İşlemci Zamanlayıcısı
Dispatcher Objects İ : şlemci Zamanlayıcısı Nesneleri
Dispersant : Seyreltici
Displace : Çıkarmak
Displacement : Çıkarma
Display : Görüntülemek
Display Adapter : Görüntü Bağdaştırıcısı
Display Adapter (DA) : Görüntü Adaptörü
Display As Printed : Yazıldığı Gibi Görüntülemek
Display Card : Görüntü Kartı
Display Driver : Görüntü Sürücüsü
Display Memory : Görüntü Belleği
Display Monitor : Görüntüleme Aygıtı
Display Point : Görüntüleme Noktası
Display Screen : Görüntü Ekranı
Display Size : Görüntü Alanı
Display Station : Görüntü İstasyonu
Display Unit : Görüntü Birimi
Display Workstation : Görüntü İstasyonu
Disposition : Düzen
Distance : Ara, Uzaklık
Distinguished Name : Seçkin Ad
Distortion : Çarpıklık, Bozulma
Distribute : Dağıtmak
Distributed : Dağıtımlı, Dağıtık
Distributed Database : Dağıtılmış Veri Tabanı
Distributed File System : Dağıtık Dosya Sistemi
Distributed Processing : Dağıtımlı İşlem, Dağıtık
Distributed System : Dağıtımlı Sistem, Dağıtık Sistem
Distribution List : Dağıtım Listesi
Distributor : Dağıtıcı
Distrubuted File System : Dağıtık Dosya Sistemi (DDS)
Dither : Titremek
Dithered : Titrek
Divide : Bölmek
Dividend : Bölünen
Division : Bölüm, Bölme
Division Line : Bölü Çizgisi
Division Mark : Bölü İmi
Divisor : Bölen
DLL : . Dynamic Link Library
DMA : . Direct Memory Access
DNR : . Domain Name Resolver
DNS : Domain Name Server
DNS Server : . DNS
DNS Server Address : DNS Sunucusu Adresi
DNS Server Search Order : DNS Sunucusu Arama Sırası
Do List : Yapılacaklar Listesi
Document : Belge
Document Contents Architecture : Belge İçerik Mimarisi
Document Dictionary : Belge Sözlüğü
Document Format : Belge Biçimi
Document Interchange Architecture : Belge Değişim Mimarisi
Document Library : Belge Kitaplığı
Document Management : Belge Yönetimi
Document Mode : Belge Kipi
Document Name : Belge Adı
Document Of Understanding(DOU) : Ortak Anlaşma Belgesi
Document Retrieval : Belge Edinimi, Belge Erişim
Document Template : Belge Şablonu, Belge kalıbı
Document Window : Belge Penceresi
Documentation : Belgeleme
Domain : Alan, Etki Alanı
Domain Administrator : Etki Alanı Yöneticisi
Domain Administrator : (Etki)Alanı Yöneticisi
Domain Controller ( : Etki) Alanı Denetleyicisi
Domain Name : Alan Adı
Domain Name Resolver (DNR) : (Etki) Alanı İsim Çözücüsü
Domain Name Server : Alan Adı Sistemi
Domain Name Server (DNS) : Alan Adı Sunucusu
Domain Tree : (Etki) Alanı Ağacı
Domain Tree Management : (Etki) Alanı Ağacı Yönetimi
Domain Tree Manager : Etki Alanı Ağaç Yöneticisi
Domain Trust List : (Etki) Alanı Güven Listesi
Domain User : (Etki) Alanı Kullanıcısı
Dormant State : Uyku Kipi
DOS : Disk Operating System
Dos Extender : Dos Genişleticisi
Dos Prompt : Dos Komut İstemi
Dot : Nokta
Dot Matrix Printer : İğneli Yazıcı,
Dot Matrix Printer : Nokta Vuruşlu Yazıcı
Dot Per Inches (DPI) : İnç Başına Nokta Sayısı
Dot Pitch : Nokta Uzaklığı
Dotted Line : Noktalı Çizgi
Double : Çift
Double Click : Çift Tıklama, Çift Tıklatma
Double Density : Çift Yoğunluk
Double Precision : Çift Duyarlıklı
Double Sided : Çift Yüzlü, Çift Taraflı
Double Space : Çift Aralık (Satır Aralığı)
Double Underline : Çift Altçizgi
Double-Sided Page : Çift Taraflı Sayfa, Çift Yüzlü Sayfa
Double-Sided Printing : Çift Taraflı Baskı, Çift Yüzlü Baskı, Arkalı Önlü Baskı
Doubleword : Çiftsözcük
Down : Aşağı, Bozuk
Down Arrow : Aşağı Ok
Down Time : Bozuk Kalma Süresi
Downlevel Clients : Düşük Düzeyli İstemciler
Down-Level Computer : Önceki Sürümlü Bilgisayar, Düşük Model Bilgisayar
Downline : Uca Doğru
Downlink : Uydudan Dünyaya Bağlantı
Download : Karşıdan Yüklemek, İndirmek
Downloadable Fonts : Yüklenebilir Yazı Tipleri
Downsizing : Küçültme
Downstream : Aşağı Akım
Draft : Taslak
Draft Mode : Taslak Kipi
Draft Printing : Taslak Baskı
Draft Quality : Taslak Niteliği, Taslak Kalitesi
Drag : Sürüklemek
Drag and Drop : Sürükle ve Bırak
Drag Select : Sürükleyerek Seçmek
Draw : Çizmek
Draw Server Object : Çizim Sunucusu Nesnesi
Drawer : Çekmece
Drawing : Çizim
Drawing Character : Çizim Karakteri
Drawing Ruler : Çizim Cetveli
Drive : Sürücü, Sürmek
Drive Array : Sürücü Dizisi
Drive Connection : Sürücü Bağlantısı
Drive Converter Wizard : Sürücü Dönüştürücü Sihirbazı
Drive Designator : Sürücü Göstergesi
Drive Letter : Sürücü Adı
Driver : Sürücü
Driver Information : Sürücü Bilgileri
Driver Object : Sürücü Nesnesi
Drivespace : Sürücü Sığası
Drop : İptal Etmek, Bırakmak (Fare)
Drop Cable : Saplama Kablo
Drop Point : Bırakılan Nokta, Bırakma Noktası, İptal Noktası
Drop-Down : Tık Açılır, Tık Açılan
Dual : Çiftli, İkili
Dual Floppy System : Çift Disket Sürücülü Sistem
Dual Processor : Çift İşlemci, Çift İşlemcili
Due Date : Son Tarih
Dumb Terminal : Programlanmaz Uçbirim, Akılsız Uçbirim
Dummy : Model, Maket, Kukla, Sahte
Dummy Device : Kukla Aygıt
Dummy Variable : Kukla Değişken
Dump : Boşaltmak
Duplex : Çift Yönlü
Duplicate : Çoğaltmak
Duplication : Çoğaltma
Duplicator : Çoğaltıcı
Duration : Süre
Duty Cycle : Görev Döngüsü
DVD : Digital Video Disk
DVD : Digital Versatile Disk
DVD Player : DVD Oynatıcısı
DVI : Digital Video Interface
Dxinfo : Dxinfo
Dynamic : Devingen
Dynamic Address Translation : Devingen Adres Dönüştürme
Dynamic Data Exchange : Devingen Veri Değişimi, Devingen Veri Alışverişi
Dynamic Directory : Devingen Dizin
Dynamic Disk : Devingen Disk
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) : Devingen Sunucu Yapılandırma İletişim Kuralı
Dynamic Link Library (DLL) : Devingen Bağımlı Kitaplık
Dynamic Linking : Devingen Bağlanım
Dynamic Priority : Devingen Öncelik
Dynamic Programming : Devingen Programlama
Dynamic Resource Allocation : Devingen Kaynak Ayırma
Dynamic Storage Allocation : Devingen Bellek Ayırma

1 thought on “Bilgisayar terimleri sözlüğü A-B-C-D

  1. I got this site from my friend who informed me on the
    topic of this website and now this time I am visiting this site and reading
    very informative articles at this place.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir